Wesołe Nut­ki nigdy się nie nudzą!

IMG-20201210-WA0028Ksz­tał­towanie postaw prozdrowot­nych jest pro­ce­sem dłu­gotr­wałym i zaczy­na się już w przed­szkolu. Dlat­ego mając na uwadze zdrowie naszych wychowanków nie zapom­i­namy o orga­ni­zowa­niu sytu­acji eduka­cyjnych, które pro­mu­ją zdrowie. Dzieci z grupy OP5B doskonale wiedzą, że aby być zdrowym należy się między inny­mi praw­idłowo odżywiać.
Każdy przed­szko­lak rozu­mie potrze­bę spoży­wa­nia dużych iloś­ci owoców oraz warzyw. Pod­czas omaw­ia­nia tem­atów o sprzę­tach elek­tron­icznych wyko­rzys­tal­iśmy tę wiedzę do zro­bi­enia pysznego soku owocowego oraz kruchych ciasteczek. Przed­szko­la­ki z myślą o wit­a­minkach, postanow­iły wraz z p. Natal­ią i p. Renatą zro­bić sok owocowy. Jed­nak zan­im przys­tąpil­iśmy do pra­cy, dzieci zapoz­nały się z urządze­niem do robi­enia soku — sokowirówką , jego dzi­ałaniem i utr­walały sobie zasady bez­pieczeńst­wa.  Dzieci bard­zo chęt­nie poma­gały w przy­go­towa­niu soku. Po skońc­zonej pra­cy  delek­towały się jego smakiem. Wszyscy uznali, że był wyśmien­i­ty, ponieważ wyko­nany był przez dzieci, bez dodatku cukru i bez kon­ser­wan­tów. Nato­mi­ast przy­go­towa­nia do pieczenia ciasteczek  rozpoczęły się od poz­na­nia skład­ników, które są potrzeb­ne do zro­bi­enia cias­ta, po czym zabral­iśmy się wszyscy ochoc­zo do pra­cy. Każdy przed­szko­lak miał szan­sę spróbować swoich sił kuli­narnych. Dzieci z radoś­cią poma­gały pan­iom w przy­go­towa­niu ciasteczek, doda­jąc skład­ni­ki, dziel­nie i z pełnym zaan­gażowaniem wałkowały cias­to i wyci­nały różne ksz­tał­ty foremka­mi. Wspólne piecze­nie było przy­jem­ną zabawą, a jeszcze przy­jem­niejsza była degus­tac­ja tego, co sami upiekliśmy.


Wstecz