Weso­łe Nut­ki na pikniku!

1W pięk­ny, sło­necz­ny majo­wy dzień dzie­ci z gru­py OP5B wraz  p. Nata­lią i p. Rena­tą wybra­ły się na pik­nik. Przed­szko­la­ki były bar­dzo pod­eks­cy­to­wa­ne i nie mogły się docze­kać wyj­ścia. Od same­go rana pano­wa­ła weso­ła atmos­fe­ra. Od razu po śnia­da­niu wyszli­śmy do parku.
Na miej­scu roz­ło­ży­li­śmy koce i zaczę­ła się wspól­na zaba­wa! Dzie­ci świet­nie się bawi­ły, gra­ły w pił­kę, gry kar­cia­ne, w jojo, palet­ki, ska­ka­ły przez ska­kan­kę oraz poko­ny­wa­ły tunel. Nie­spo­dzian­ką były bań­ki mydla­ne, któ­re spra­wi­ły wiel­ką radość Weso­łym Nut­kom. Z wiel­ką eks­cy­ta­cją łapa­ły bań­ki czy same dmu­cha­ły je w powie­trze. Przed­szko­la­ki pod­czas odpo­czyn­ku zaja­da­ły ze sma­kiem zabra­ne ze sobą sma­ko­ły­ki oraz owo­ce, by za chwi­lę dalej móc się bawić. Dzie­ci mogły rów­nież zaob­ser­wo­wać zmie­nia­ją­cą się przy­ro­dę, owa­dy czy bocia­ny, któ­re szu­ka­ły żab na łące obok. Pik­nik był bar­dzo uda­ny. Pogo­da i humor nam dopi­sa­ły. Zmę­cze­ni, ale uśmiech­nię­ci wró­ci­li­śmy do przed­szko­la. Nasze weso­łe miny na zdję­ciach świad­czą o uda­nym wyjściu!


Wstecz