Weso­łe Nut­ki-mały­mi przedsiębiorcami!

FB_1Przed­się­bior­czość? Ależ oczy­wi­ście! Dzie­ci z gru­py OP4B to przed­szko­la­ki samo­dziel­ne w każ­dej dzie­dzi­nie, umie­ją­ce podej­mo­wać decy­zje, kre­atyw­ne i zdo­by­wa­ją­ce wie­dzę na temat racjo­nal­ne­go gospo­da­ro­wa­nia pie­niędz­mi, a Mały Miś pomógł dzie­ciom zdo­być te umiejętności :).
Aby zre­ali­zo­wać kolej­ny moduł z pro­jek­tu „Mały Miś w świe­cie wiel­kiej lite­ra­tu­ry” przed­szko­la­ki mia­ły do wyko­na­nia sze­reg zadań, a dzię­ki rodzi­com uda­ło się to w stu pro­cen­tach! Dzie­ci bawi­ły się  mię­dzy inny­mi w „Skrzy­nię skar­bów”, któ­ra dosko­na­li­ła per­cep­cję doty­ko­wą, wcie­la­ły się w rolę spe­cja­li­sty do spraw pie­nię­dzy – opo­wia­da­ły o tym, co wie­dzą o pie­nią­dzach. Pomógł im w tym film edu­ka­cyj­ny „Krót­ka histo­ria pie­nią­dza”. Naj­cie­kaw­szym zada­niem oka­za­ło się zapro­jek­to­wa­nie wła­sne­go bank­no­tu – rodzic poka­zał dziec­ku jak wyglą­da praw­dzi­wy bank­not. Dzie­ci dowie­dzia­ły się, że pie­nią­dze w Pol­sce może emi­to­wać jedy­nie Naro­do­wy Bank Pol­ski. Two­rze­nie bank­no­tów zle­ca on Pol­skiej Wytwór­ni Papie­rów War­to­ścio­wych, a monet – Men­ni­cy Pol­skiej. Powsta­ją w niej rów­nież mone­ty oko­licz­no­ścio­we oraz kolek­cjo­ner­skie. Dzie­ci obej­rza­ły przy reali­za­cji tego zada­nia film edu­ka­cyj­ny pt.„ Men­ni­ca Pol­ska. Jak się robi pie­nią­dze?” Oczy­wi­ście nie zabra­kło zabaw rucho­wych np. „Skok do skar­bon­ki”. Weso­łe Nut­ki bar­dzo lubią zada­nia mate­ma­tycz­ne, więc i takie zna­la­zły się przy reali­za­cji modu­łu. Za zada­nie mia­ły sza­co­wa­nie poszcze­gól­nych monet — czy ważą tyle samo, czy róż­nią się od sie­bie, ukła­da­ły mone­ty od naj­więk­szej do naj­mniej­szej i odwrot­nie, segre­go­wa­ły mone­ty według nomi­na­łu, a tak­że two­rzy­ły rymy z monet. Dzie­ci pozna­ły rów­nież nową tech­ni­kę pla­stycz­ną – frot­ta­ge. Dzie­ci bar­dzo chęt­nie odci­ska­ły fak­tu­rę monet na powierzch­ni papie­ru — moc­no pocie­ra­jąc go kredka/ołówkiem. Kolej­nym zada­niem była zaba­wa w sklep, rodzi­ce wraz z dzieć­mi budo­wa­li sklep z dostęp­nych arty­ku­łów w domu. Do zaba­wy uży­li papie­ro­wych pie­nię­dzy wyko­na­nych przez dziec­ko. Rodzic przy­po­mniał dziec­ku o uży­wa­niu słów grzecz­no­ścio­wych takich jak: „pro­szę”, „dzię­ku­ję”. Dzie­ci rów­nież wysłu­cha­ły baj­ki „Luster­ko i pie­nią­dze” M. Piqu­ema­la, po któ­rej rodzic roz­ma­wiał z dziec­kiem ma waż­ne tema­ty m.in. „Czy wszyst­ko moż­na kupić za pie­nią­dze?” Na sam koniec dzie­ci wraz z rodzi­ca­mi wyko­na­li pla­kat pt. „To jest cenne/wartościowe dla naszej rodzi­ny”. Do reali­za­cji tego modu­łu mone­ty zosta­ły zde­zyn­fe­ko­wa­ne przez rodzi­ców, aby zaba­wy dla dzie­ci były bez­piecz­ne. Bar­dzo dzię­ku­ję za współ­pra­cę i pomoc rodzi­com w reali­za­cji kolej­ne­go modu­łu Małe­go Misia. Zapra­szam do gale­rii zdjęć 🙂


Wstecz