Wesołe Nut­ki-mały­mi przedsiębiorcami!

FB_1Przed­siębior­c­zość? Ależ oczy­wiś­cie! Dzieci z grupy OP4B to przed­szko­la­ki samodzielne w każdej dziedzinie, umiejące pode­j­mować decyz­je, kreaty­wne i zdoby­wa­jące wiedzę na tem­at racjon­al­nego gospo­darowa­nia pieniędz­mi, a Mały Miś pomógł dzieciom zdobyć te umiejętności :).
Aby zre­al­i­zować kole­jny mod­uł z pro­jek­tu „Mały Miś w świecie wielkiej lit­er­atu­ry” przed­szko­la­ki miały do wyko­na­nia szereg zadań, a dzię­ki rodz­i­com udało się to w stu pro­cen­tach! Dzieci baw­iły się  między inny­mi w „Skrzynię skar­bów”, która doskon­al­iła per­cepcję dotykową, wcielały się w rolę spec­jal­isty do spraw pieniędzy – opowiadały o tym, co wiedzą o pieniądzach. Pomógł im w tym film eduka­cyjny „Krót­ka his­to­ria pieniądza”. Naj­ciekawszym zadaniem okaza­ło się zapro­jek­towanie włas­nego ban­kno­tu – rodz­ic pokazał dziecku jak wyglą­da prawdzi­wy ban­knot. Dzieci dowiedzi­ały się, że pieniądze w Polsce może emi­tować jedynie Nar­o­dowy Bank Pol­s­ki. Tworze­nie ban­knotów zle­ca on Pol­skiej Wytwórni Papierów Wartoś­ciowych, a mon­et – Men­ni­cy Pol­skiej. Pow­sta­ją w niej również mon­e­ty okolicznoś­ciowe oraz kolekcjon­er­skie. Dzieci obe­jrza­ły przy real­iza­cji tego zada­nia film eduka­cyjny pt.„ Men­ni­ca Pol­s­ka. Jak się robi pieniądze?” Oczy­wiś­cie nie zabrakło zabaw ruchowych np. „Skok do skar­bon­ki”. Wesołe Nut­ki bard­zo lubią zada­nia matem­aty­czne, więc i takie znalazły się przy real­iza­cji mod­ułu. Za zadanie miały sza­cow­anie poszczegól­nych mon­et — czy ważą tyle samo, czy różnią się od siebie, układały mon­e­ty od najwięk­szej do najm­niejszej i odwrot­nie, seg­re­gowały mon­e­ty według nom­i­nału, a także tworzyły rymy z mon­et. Dzieci poz­nały również nową tech­nikę plas­ty­czną – frot­tage. Dzieci bard­zo chęt­nie odciskały fak­turę mon­et na powierzch­ni papieru — moc­no pocier­a­jąc go kredka/ołówkiem. Kole­jnym zadaniem była zabawa w sklep, rodz­ice wraz z dzieć­mi budowali sklep z dostęp­nych artykułów w domu. Do zabawy użyli papierowych pieniędzy wyko­nanych przez dziecko. Rodz­ic przy­pom­ni­ał dziecku o uży­wa­niu słów grzecznoś­ciowych takich jak: „proszę”, „dzięku­ję”. Dzieci również wysłuchały baj­ki „Lus­terko i pieniądze” M. Pique­mala, po której rodz­ic roz­maw­iał z dzieck­iem ma ważne tem­aty m.in. „Czy wszys­tko moż­na kupić za pieniądze?” Na sam koniec dzieci wraz z rodzi­ca­mi wykon­ali plakat pt. „To jest cenne/wartościowe dla naszej rodziny”. Do real­iza­cji tego mod­ułu mon­e­ty zostały zdezyn­fekowane przez rodz­iców, aby zabawy dla dzieci były bez­pieczne. Bard­zo dzięku­ję za współpracę i pomoc rodz­i­com w real­iza­cji kole­jnego mod­ułu Małego Misia. Zapraszam do galerii zdjęć 🙂


Wstecz