Weso­łe Nut­ki. Mali cukiernicy!

9Zgod­nie z tra­dy­cją świąt Boże­go Naro­dze­nia, przed­szko­la­ki z gru­py 0P4B posta­no­wi­ły wła­sno­ręcz­nie ude­ko­ro­wać pier­nicz­ki, wcze­śniej przy­go­to­wa­ne przez jed­ną z mam – panią Mari­kę, któ­rej bar­dzo dziękujemy!
Każ­de dziec­ko z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem i zapa­łem ozda­bia­ło cia­stecz­ka. Lukier i posyp­ka spra­wi­ły, że pier­ni­ki zamie­ni­ły się w kolo­ro­we słod­ko­ści! Każ­dy pier­ni­czek był wyjąt­ko­wy. Pod­czas pra­cy było wie­le rado­ści i śmie­chu. Wie­le „pier­ni­ko­wych dzieł” zni­kło w brzusz­kach przed­szko­la­ków. Przy oka­zji dzie­ci przy­po­mnia­ły sobie jak zro­bić pysz­ny lukier oraz jakie skład­ni­ki są potrzeb­ne do zro­bie­nia pier­ni­ków. Oczy­wi­ście Weso­łe Nut­ki nie zapo­mnia­ły, aby przy­go­to­wać pier­nicz­ki dla spe­cjal­ne­go gościa, któ­ry odwie­dził ich 6 grud­nia — Świę­te­go Mikołaja!


Wstecz