Wesołe Nut­ki. Mali cukiernicy!

9Zgod­nie z trady­cją świąt Bożego Nar­o­dzenia, przed­szko­la­ki z grupy 0P4B postanow­iły włas­noręcznie udeko­rować pier­nicz­ki, wcześniej przy­go­towane przez jed­ną z mam – panią Marikę, której bard­zo dziękujemy!
Każde dziecko z wielkim zaan­gażowaniem i zapałem ozd­abi­ało ciastecz­ka. Luki­er i posyp­ka spraw­iły, że pierni­ki zamieniły się w kolorowe słod­koś­ci! Każdy pier­niczek był wyjątkowy. Pod­czas pra­cy było wiele radoś­ci i śmiechu. Wiele „piernikowych dzieł” znikło w brzuszkach przed­szko­laków. Przy okazji dzieci przy­pom­ni­ały sobie jak zro­bić pyszny luki­er oraz jakie skład­ni­ki są potrzeb­ne do zro­bi­enia pierników. Oczy­wiś­cie Wesołe Nut­ki nie zapom­ni­ały, aby przy­go­tować pier­nicz­ki dla spec­jal­nego goś­cia, który odwiedz­ił ich 6 grud­nia — Świętego Mikołaja!


Wstecz