“Weso­łe nut­ki” i zdro­wa żywność

8Przez dwa tygo­dnie dzie­ci z gru­py 0P4B „Weso­łe nut­ki” oma­wia­ły tema­ty zwią­za­ne ze zdro­wą żyw­no­ścią. Przy­go­to­wy­wa­ły samo­dziel­nie pysz­ne, zdro­we i uśmiech­nię­te kanap­ki oraz wyko­na­ły sałat­kę owocową.
Dzię­ki cze­mu kształ­ci­ły odpo­wied­nie nawy­ki żywie­nio­we, roz­wi­ja­ły kre­atyw­ność oraz dba­łość o higie­nę. Oka­za­ło się, że  naj­le­piej sma­ko­wa­ły kanap­ki zro­bio­ne wła­sno­ręcz­nie, któ­re wyglą­da­ły pięk­nie, kolo­ro­wo i zawie­ra­ły mnó­stwo wita­min. Nawet naj­więk­sze nie­jad­ki zja­dły swo­je por­cje z ape­ty­tem. Dzie­ci mogły spró­bo­wać rów­nież musu owo­co­we­go, któ­ry poma­ga­ły robić swo­jej pani. Duża fraj­dą było sma­ko­wa­nie owo­ców z zawią­za­ny­mi ocza­mi – dzie­ci poprzez smak zga­dy­wa­ły jaki to owoc. Oczy­wi­ście wszy­scy świet­nie sobie pora­dzi­li. „Weso­łe nut­ki” były rów­nież z wizy­tą w warzyw­nia­ku. Oglą­da­ły, roz­po­zna­wa­ły i nazy­wa­ły poszcze­gól­ne warzy­wa i owo­ce. Podzi­wia­ły kolo­ry i róż­no­rod­ność asor­ty­men­tu. Zada­jąc pyta­nia pani na sto­isku, dzie­ci mogły posze­rzyć swo­ją wie­dzę na temat warzyw i owo­ców. Zaku­pi­li­śmy kil­ka owo­ców i warzyw do przed­szko­la, dzię­ki cze­mu dzie­ci zoba­czy­ły jak wyglą­da pra­ca eks­pe­dient­ki. Przed­szko­la­ki zro­zu­mia­ły jak waż­ne jest jedze­nie owo­ców i warzyw, któ­re sta­no­wią źró­dło wita­min. Na koniec dzie­ci podzię­ko­wa­ły za miłe przy­ję­cie per­so­ne­lo­wi skle­pu, wrę­cza­jąc dyplom i słod­ką nie­spo­dzian­kę, a dzie­ci otrzy­ma­ły jabł­ka, któ­re z ape­ty­tem zja­dły w przed­szko­lu. Następ­ne­go dnia dzie­ci z pomo­cą swo­ich pań wyko­na­ły na zaję­ciach pla­stycz­nych jabł­ka z masy sol­nej. Była to świet­na zaba­wa roz­wi­ja­ją­ca aktyw­ność twór­czą oraz spraw­ność manu­al­ną dzie­ci. Dzie­ci rów­nież wypeł­nia­ły kon­tu­ry owo­ców kaszą, następ­nie bar­wi­ły owo­ce far­bą z wodą – to były praw­dzi­we cza­ry. Dzie­ci z ocho­tą pra­co­wa­ły i obser­wo­wa­ły powsta­łe efek­ty. Nato­miast warzy­wa przed­szko­la­ki wypeł­nia­ły pocię­ty­mi ele­men­ta­mi  z kolo­ro­we­go papie­ru, oj nie było to łatwe zada­nie, ale dziel­ne nut­ki pora­dzi­ły sobie wspa­nia­le! Przed­szko­la­ki rów­nież spró­bo­wa­ły swo­ich sił w sadze­niu cebu­li. Dzie­ci pozna­ły zasa­dy pie­lę­gna­cji roślin, wie­dzą teraz jak waż­ny jest dostęp wody i świa­tła. Każ­de­go dnia obser­wu­je­my cebul­ki i cze­ka­my aż wyro­śnie zdro­wy i pysz­ny szczy­pio­rek! Po wysłu­cha­niu wier­sza J. Brze­chwy „Na stra­ga­nie” dzie­ci z pomo­cą pani wycza­ro­wa­ły ludzi­ki i stwor­ki z warzyw. Choć nie było to łatwe zada­nie nasze przed­szko­la­ki z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem pod­ję­ły wyzwa­nie. A wszyst­kie powsta­łe stwor­ki pięk­nie uśmie­cha­ły się do swo­ich twór­ców, przed­szko­la­ków. Dzie­ci rów­nież nauczy­ły się wier­szy­ka, słu­cha­ły opo­wia­dań, śpie­wa­ły pio­sen­ki o owo­cach i warzy­wach oraz bawi­ły się rucho­wo.  Bra­wo „Weso­łe nutki”.


Wstecz