“Wesołe nut­ki” i zdrowa żywność

8Przez dwa tygod­nie dzieci z grupy 0P4B „Wesołe nut­ki” omaw­iały tem­aty związane ze zdrową żywnoś­cią. Przy­go­towywały samodziel­nie pyszne, zdrowe i uśmiech­nięte kanap­ki oraz wykon­ały sałatkę owocową.
Dzię­ki czemu ksz­tał­ciły odpowied­nie nawy­ki żywieniowe, rozwi­jały kreaty­wność oraz dbałość o higienę. Okaza­ło się, że  najlepiej smakowały kanap­ki zro­bione włas­noręcznie, które wyglą­dały pięknie, kolorowo i zaw­ier­ały mnóst­wo wit­a­min. Nawet najwięk­sze nie­jad­ki zjadły swo­je por­c­je z apetytem. Dzieci mogły spróbować również musu owocowego, który poma­gały robić swo­jej pani. Duża fra­jdą było smakowanie owoców z zaw­iązany­mi ocza­mi – dzieci poprzez smak zgady­wały jaki to owoc. Oczy­wiś­cie wszyscy świet­nie sobie poradzili. „Wesołe nut­ki” były również z wiz­ytą w warzy­w­ni­aku. Oglą­dały, rozpoz­nawały i nazy­wały poszczególne warzy­wa i owoce. Podzi­wiały kolory i różnorod­ność asorty­men­tu. Zada­jąc pyta­nia pani na stoisku, dzieci mogły posz­erzyć swo­ją wiedzę na tem­at warzyw i owoców. Zakupil­iśmy kil­ka owoców i warzyw do przed­szko­la, dzię­ki czemu dzieci zobaczyły jak wyglą­da pra­ca eks­pe­di­en­t­ki. Przed­szko­la­ki zrozu­mi­ały jak ważne jest jedze­nie owoców i warzyw, które stanow­ią źródło wit­a­min. Na koniec dzieci podz­iękowały za miłe przyję­cie per­son­elowi sklepu, wręcza­jąc dyplom i słod­ką niespodziankę, a dzieci otrzy­mały jabł­ka, które z apetytem zjadły w przed­szkolu. Następ­nego dnia dzieci z pomocą swoich pań wykon­ały na zaję­ci­ach plas­ty­cznych jabł­ka z masy sol­nej. Była to świet­na zabawa rozwi­ja­ją­ca akty­wność twór­czą oraz sprawność man­u­al­ną dzieci. Dzieci również wypeł­ni­ały kon­tu­ry owoców kaszą, następ­nie bar­wiły owoce far­bą z wodą – to były prawdzi­we czary. Dzieci z ochotą pra­cow­ały i obser­wowały pow­stałe efek­ty. Nato­mi­ast warzy­wa przed­szko­la­ki wypeł­ni­ały pocię­ty­mi ele­men­ta­mi  z kolorowego papieru, oj nie było to łatwe zadanie, ale dzielne nut­ki poradz­iły sobie wspaniale! Przed­szko­la­ki również spróbowały swoich sił w sadze­niu cebu­li. Dzieci poz­nały zasady pielę­gnacji roślin, wiedzą ter­az jak ważny jest dostęp wody i światła. Każdego dnia obser­wu­je­my cebul­ki i czekamy aż wyrośnie zdrowy i pyszny szczy­p­i­orek! Po wysłucha­niu wier­sza J. Brzech­wy „Na stra­ganie” dzieci z pomocą pani wyczarowały ludzi­ki i stwor­ki z warzyw. Choć nie było to łatwe zadanie nasze przed­szko­la­ki z wielkim zaan­gażowaniem pod­jęły wyzwanie. A wszys­tkie pow­stałe stwor­ki pięknie uśmiechały się do swoich twór­ców, przed­szko­laków. Dzieci również nauczyły się wier­szy­ka, słuchały opowiadań, śpiewały piosen­ki o owocach i warzywach oraz baw­iły się ruchowo.  Bra­wo „Wesołe nutki”.


Wstecz