Wesołe Nut­ki i Dzień Dinozaura!

1Dinoza­u­ry fas­cynu­ją dzieci. Kryją wiele tajem­nic, zaskaku­ją swoim wyglą­dem i gabary­ta­mi. Skąd się wzięły te olbrzymie krę­gow­ce? Dlaczego wyginęły? Dzień Dinozau­ra w przed­szkolu to świet­na okaz­ja do tego, aby wyjaśnić wiele z tych tajemnic.
Dzieci z grupy OP5B świet­nie się baw­iły tego dnia! Od samego rana wykony­wały różne zada­nia dinoza­u­rowe. Rozpoczęliśmy od wyko­na­nia opas­ki na głowę, dzię­ki czemu przed­szko­la­ki zamieniły się tego dnia w wybranego dinozau­ra. Następ­nie obe­jrzeliśmy prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną oraz filmy eduka­cyjne przed­staw­ia­jące his­torię dinoza­u­rów, ich cechy i gatun­ki. Dzieci brały udzi­ał w zabawach matem­aty­cznych , ruchowo – naślad­ow­czych, zamieni­a­jąc się w dinoza­u­ry oraz wykon­ały prace plas­ty­czną. Przed­szko­la­ki wykony­wały wspól­nie z panią szkielet dinozau­ra, który był wyzwaniem dla Wesołych Nutek, ale dzieci świet­nie sobie poradz­iły z tym zadaniem! Najwięk­szą radość u dzieci wzbudz­iło jed­nak odnalezie­nie prawdzi­wego pre­his­to­rycznego jaja, z którego po kilku dni­ach wyk­lu­je się mały dinoza­ur!!! Nie może­my się doczekać jaki gatunek wyk­lu­je się z jaj­ka. Na koniec każdy przed­szko­lak otrzy­mał nakle­jkę z dinoza­u­rem, którą nosił z dumą. To był wspani­ały dzień pełen wrażeń i emocji, który przeniósł nas w odległy, fas­cynu­ją­cy i wciąż tajem­niczy świat.


Wstecz