Weso­łe Nut­ki i Dzień Dinozaura!

1Dino­zau­ry fascy­nu­ją dzie­ci. Kry­ją wie­le tajem­nic, zaska­ku­ją swo­im wyglą­dem i gaba­ry­ta­mi. Skąd się wzię­ły te olbrzy­mie krę­gow­ce? Dla­cze­go wygi­nę­ły? Dzień Dino­zau­ra w przed­szko­lu to świet­na oka­zja do tego, aby wyja­śnić wie­le z tych tajemnic.
Dzie­ci z gru­py OP5B świet­nie się bawi­ły tego dnia! Od same­go rana wyko­ny­wa­ły róż­ne zada­nia dino­zau­ro­we. Roz­po­czę­li­śmy od wyko­na­nia opa­ski na gło­wę, dzię­ki cze­mu przed­szko­la­ki zamie­ni­ły się tego dnia w wybra­ne­go dino­zau­ra. Następ­nie obej­rze­li­śmy pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną oraz fil­my edu­ka­cyj­ne przed­sta­wia­ją­ce histo­rię dino­zau­rów, ich cechy i gatun­ki. Dzie­ci bra­ły udział w zaba­wach mate­ma­tycz­nych , rucho­wo – naśla­dow­czych, zamie­nia­jąc się w dino­zau­ry oraz wyko­na­ły pra­ce pla­stycz­ną. Przed­szko­la­ki wyko­ny­wa­ły wspól­nie z panią szkie­let dino­zau­ra, któ­ry był wyzwa­niem dla Weso­łych Nutek, ale dzie­ci świet­nie sobie pora­dzi­ły z tym zada­niem! Naj­więk­szą radość u dzie­ci wzbu­dzi­ło jed­nak odna­le­zie­nie praw­dzi­we­go pre­hi­sto­rycz­ne­go jaja, z któ­re­go po kil­ku dniach wyklu­je się mały dino­zaur!!! Nie może­my się docze­kać jaki gatu­nek wyklu­je się z jaj­ka. Na koniec każ­dy przed­szko­lak otrzy­mał naklej­kę z dino­zau­rem, któ­rą nosił z dumą. To był wspa­nia­ły dzień pełen wra­żeń i emo­cji, któ­ry prze­niósł nas w odle­gły, fascy­nu­ją­cy i wciąż tajem­ni­czy świat.


Wstecz