„Wesołe Nutki”-elektrycy i kucharze

27Przez ostat­ni tydzień dzieci z grupy „Wesołe Nut­ki” roz­maw­iały na tem­at urządzeń elek­trycznych. Na początek odbyła się prezen­tac­ja sprzę­tu elek­trycznego, następ­nie dzieci szukały jakie urządza­nia elek­tryczne są w przed­szkolu oraz odgady­wały zagadki.
Przed­szko­la­ki wykon­ały dwa urządzenia elek­tryczne na zaję­ci­ach — przestrzen­ny telewiz­or oraz pralkę. Obe­jrza­ły również film eduka­cyjny dla dzieci “Jak bez­piecznie korzys­tać ze sprzętów elek­trycznych?” , po którym odbyła się pogadan­ka. Na zakończe­nie zajęć tem­aty­cznych odbyły się zaję­cia prak­ty­czne — piek­liśmy z pomocą rodz­i­ca-pani Eweliny pyszne i chrupiące gofry. Przed przys­tąpi­e­niem do pra­cy przy­pom­nieliśmy sobie o zasadach higieny i bez­pieczeńst­wa obow­iązu­ją­cych pod­czas pra­cy kuli­narnej. Dzieci z wielkim zaan­gażowaniem poma­gały pod­czas przy­go­towywa­nia cias­ta na gofry oraz z zaciekaw­ie­niem obser­wowały kole­jne etapy wyko­na­nia  wyp­ieków, nie mogąc się doczekać ich spróbowa­nia. Przy­go­towane gofry przed­szko­la­ki samodziel­nie smarowały pysznym, domowym dże­mem, owoca­mi oraz degus­towały z wielką radoś­cią i jeszcze więk­szym smakiem.


Wstecz