„Weso­łe Nutki”-elektrycy i kucharze

27Przez ostat­ni tydzień dzie­ci z gru­py „Weso­łe Nut­ki” roz­ma­wia­ły na temat urzą­dzeń elek­trycz­nych. Na począ­tek odby­ła się pre­zen­ta­cja sprzę­tu elek­trycz­ne­go, następ­nie dzie­ci szu­ka­ły jakie urzą­dza­nia elek­trycz­ne są w przed­szko­lu oraz odga­dy­wa­ły zagadki.
Przed­szko­la­ki wyko­na­ły dwa urzą­dze­nia elek­trycz­ne na zaję­ciach — prze­strzen­ny tele­wi­zor oraz pral­kę. Obej­rza­ły rów­nież film edu­ka­cyj­ny dla dzie­ci “Jak bez­piecz­nie korzy­stać ze sprzę­tów elek­trycz­nych?” , po któ­rym odby­ła się poga­dan­ka. Na zakoń­cze­nie zajęć tema­tycz­nych odby­ły się zaję­cia prak­tycz­ne — pie­kli­śmy z pomo­cą rodzi­ca-pani Ewe­li­ny pysz­ne i chru­pią­ce gofry. Przed przy­stą­pie­niem do pra­cy przy­po­mnie­li­śmy sobie o zasa­dach higie­ny i bez­pie­czeń­stwa obo­wią­zu­ją­cych pod­czas pra­cy kuli­nar­nej. Dzie­ci z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem poma­ga­ły pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia cia­sta na gofry oraz z zacie­ka­wie­niem obser­wo­wa­ły kolej­ne eta­py wyko­na­nia  wypie­ków, nie mogąc się docze­kać ich spró­bo­wa­nia. Przy­go­to­wa­ne gofry przed­szko­la­ki samo­dziel­nie sma­ro­wa­ły pysz­nym, domo­wym dże­mem, owo­ca­mi oraz degu­sto­wa­ły z wiel­ką rado­ścią i jesz­cze więk­szym smakiem.


Wstecz