“Wdzięcz­ne serca”

Z oka­zji Dnia Mat­ki, chcąc wyra­zić swo­je podzię­ko­wa­nia i wdzięcz­ność dla swych Mamuś ucznio­wie kla­sy IIIa przy­go­to­wa­li nie­spo­dzian­kę w for­mie wier­szy­ków, któ­re sami wybra­li oraz życzeń i piosenek.