Warsz­ta­ty z ele­men­ta­mi arteterapii

davZakoń­czył się jesien­ny cykl warsz­ta­tów z  wyko­rzy­sta­niem ele­men­tów arte­te­ra­pii pt. „Jesień peł­na barw”. Pro­wa­dzą­ce panie Wero­ni­ka Engel­brecht oraz Karo­li­na Mach doło­ży­ły wszel­kich sta­rań, by zaję­cia były kre­atyw­ne, inspi­ru­ją­ce, roz­wi­ja­ją­ce twór­cze myślenie.
Dzie­ci  poprzez wyko­ny­wa­nie róż­nych prac pla­stycz­nych uspraw­nia­ły małą moto­ry­kę a poprzez zaba­wy loga­ryt­micz­ne kształ­to­wa­ły poczu­cie ryt­mu. Warsz­ta­ty mia­ły rów­nież na celu roz­bu­dza­nie  komu­ni­ka­cji wer­bal­nej oraz wyra­ża­nie emo­cji.    Spo­tka­nia mija­ły w miłej, weso­łej atmos­fe­rze. Kolej­ny cykl zajęć odby­wać się będzie pod hasłem „Zimo­we zaba­wy pla­stycz­ne i logorytmiczne”.


Wstecz