Warsz­taty z ele­men­ta­mi arteterapii

davZakończył się jesi­en­ny cykl warsz­tatów z  wyko­rzys­taniem ele­men­tów arteter­apii pt. „Jesień peł­na barw”. Prowadzące panie Weroni­ka Engel­brecht oraz Karoli­na Mach dołożyły wszel­kich starań, by zaję­cia były kreaty­wne, inspiru­jące, rozwi­ja­jące twór­cze myślenie.
Dzieci  poprzez wykony­wanie różnych prac plas­ty­cznych uspraw­ni­ały małą moto­rykę a poprzez zabawy log­a­ryt­miczne ksz­tał­towały poczu­cie ryt­mu. Warsz­taty miały również na celu rozbudzanie  komu­nikacji wer­bal­nej oraz wyrażanie emocji.    Spotka­nia mijały w miłej, wesołej atmos­ferze. Kole­jny cykl zajęć odby­wać się będzie pod hasłem „Zimowe zabawy plas­ty­czne i logorytmiczne”.


Wstecz