Warsz­ta­ty świą­tecz­ne z rodzi­ca­mi w gru­pie OP 6B

1Dnia 14 grud­nia w oddzia­le przed­szkol­nym 6B odby­ły się bożo­na­ro­dze­nio­we warsz­ta­ty pod­czas któ­rych kre­atyw­ność i twór­czość dzie­ci oraz rodzi­ców pozwo­li­ła na stwo­rze­nie prze­pięk­nych kar­tek świą­tecz­nych. Kart­ki zosta­ły dołą­czo­ne do paczek świą­tecz­nych dla pod­opiecz­nych para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas przy para­fii św. Waw­rzyń­ca w Luzinie.
Zosta­ły one tak­że prze­ka­za­ne wraz z ude­ko­ro­wa­ny­mi przez dzie­ci pier­nicz­ka­mi pod­opiecz­nym Domu Opie­ki pw. św. Alber­ta w Kocha­no­wie. Pięk­nie dzię­ku­je­my rodzi­com za przy­by­cie oraz wspól­nie spę­dzo­ny czas w domo­wej, cie­płej atmos­fe­rze. Zapra­sza­my do gale­rii zdjęć z prze­pro­wa­dzo­nych warsztatów.


Wstecz