Warsz­taty pszczelarskie w “Starej Szkole”

13.06 przed­szko­la­ki ze Starej Szkoły odwiedz­ił mis­trz pszczelarst­wa Pan Alek­sander Rębacz, który opowiedzi­ał o zwycza­jach panu­ją­cych wśród pszczół. Dzieci obe­jrza­ły budowę ula oraz mogły obser­wować żywe pszc­zoły w szk­lanym ulu. Pon­ad­to każde dziecko pos­makowało miód i pyłek kwia­towy oraz zro­biło włas­na świeczkę z wosku pszczelego. Na koniec dzieci dostały książecz­ki opowiada­jące o życiu pszczół, drew­ni­ane noży­ki do smarowa­nia mio­du oraz cer­ty­fikaty potwierdza­jące uczest­nict­wo w warsz­tat­ach.