Warsz­ta­ty psz­cze­lar­skie w “Sta­rej Szkole”

13.06 przed­szko­la­ki ze Sta­rej Szko­ły odwie­dził mistrz psz­cze­lar­stwa Pan Alek­san­der Rębacz, któ­ry opo­wie­dział o zwy­cza­jach panu­ją­cych wśród psz­czół. Dzie­ci obej­rza­ły budo­wę ula oraz mogły obser­wo­wać żywe psz­czo­ły w szkla­nym ulu. Ponad­to każ­de dziec­ko posma­ko­wa­ło miód i pyłek kwia­to­wy oraz zro­bi­ło wła­sna świecz­kę z wosku psz­cze­le­go. Na koniec dzie­ci dosta­ły ksią­żecz­ki opo­wia­da­ją­ce o życiu psz­czół, drew­nia­ne noży­ki do sma­ro­wa­nia mio­du oraz cer­ty­fi­ka­ty potwier­dza­ją­ce uczest­nic­two w warsz­ta­tach.