Warsz­taty plas­ty­czne-mal­owanie na folii

1Uczniowie klasy II c uczest­niczyli w warsz­tat­ach plas­ty­cznych-mal­owanie na folii. Zaję­cia miały na celu, m. in.: rozwi­janie kreaty­wnoś­ci i zain­tere­sowań, pobudzanie wyobraźni, pielęg­nowanie akty­wnoś­ci twór­czej i zdol­noś­ci uczniów, a także inte­grację zespołu klasowego.
Taka for­ma spędza­nia cza­su szczegól­nie przy­padła dzieciom do gus­tu. Ich radość i kreaty­wność moż­na zaob­ser­wować na załąc­zonych zdjęciach.


Wstecz