Warsz­ta­ty pla­stycz­ne-malo­wa­nie na folii

1Ucznio­wie kla­sy II c uczest­ni­czy­li w warsz­ta­tach pla­stycz­nych-malo­wa­nie na folii. Zaję­cia mia­ły na celu, m. in.: roz­wi­ja­nie kre­atyw­no­ści i zain­te­re­so­wań, pobu­dza­nie wyobraź­ni, pie­lę­gno­wa­nie aktyw­no­ści twór­czej i zdol­no­ści uczniów, a tak­że inte­gra­cję zespo­łu klasowego.
Taka for­ma spę­dza­nia cza­su szcze­gól­nie przy­pa­dła dzie­ciom do gustu. Ich radość i kre­atyw­ność moż­na zaob­ser­wo­wać na załą­czo­nych zdjęciach.


Wstecz