Warsz­ta­ty ornitologiczne

SONY DSCCzy sowy napraw­dę są mądre? Jakie sowy wystę­pu­ją w Pol­sce? Czym jest wypluw­ka? Któ­ra sowa jest naj­więk­sza? 4.10.2018, w kla­sach 2a, 2b, 2e oraz 1b odby­ły się warsz­ta­ty orni­to­lo­gicz­ne. Pani Ewe­li­na Kurach ze Sto­wa­rzy­sze­nia Ochro­ny Sów opo­wia­da­ła uczniom o tych nie­sa­mo­wi­tych pta­kach – o ich zwy­cza­jach, odgło­sach, roz­mia­rach. Poka­zy­wa­ła natu­ral­nej wiel­ko­ści obra­zy sów, wypluw­ki (pozo­sta­ło­ści po sowim posił­ku), spe­cjal­ne bud­ki dla sów, a poma­ga­ła jej w tym plu­szo­wa maskot­ka sowy. Dzie­ci wyszły z zajęć zacie­ka­wio­ne, z wie­dzą, że sowy, choć są sym­bo­lem mądro­ści, nie nale­żą wca­le do naj­mą­drzej­szych ptaków.


Wstecz