Warsz­taty ornitologiczne

SONY DSCCzy sowy naprawdę są mądre? Jakie sowy wys­tępu­ją w Polsce? Czym jest wypluwka? Która sowa jest najwięk­sza? 4.10.2018, w klasach 2a, 2b, 2e oraz 1b odbyły się warsz­taty orni­to­log­iczne. Pani Eweli­na Kurach ze Sto­warzyszenia Ochrony Sów opowiadała uczniom o tych niesamow­itych ptakach – o ich zwycza­jach, odgłosach, rozmi­arach. Pokazy­wała nat­u­ral­nej wielkoś­ci obrazy sów, wypluw­ki (pozostałoś­ci po sow­im posiłku), spec­jalne bud­ki dla sów, a poma­gała jej w tym plus­zowa maskot­ka sowy. Dzieci wyszły z zajęć zaciekaw­ione, z wiedzą, że sowy, choć są sym­bol­em mądroś­ci, nie należą wcale do najmą­drze­jszych ptaków.


Wstecz