Warsz­taty lit­er­ack­ie z Agnieszką Tyszką

7Dnia 13.10.2020 r. uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie mieli przy­jem­ność uczest­niczyć w warsz­tat­ach lit­er­ac­kich w ramach Dyskusyjnego Klubu Książ­ki przy Gmin­nej Bib­liotece w Luzinie. Spotkanie zostało przeprowad­zone przez pis­arkę, autorkę pon­ad 50 książek dla dzieci- panią Agnieszkę Tyszkę, która w wyjątkowy sposób opowiedzi­ała uczniom o cud­ach przy­rody, wśród których roz­gry­wała się his­to­ria Nieni-głównej bohater­ki książ­ki „Nienia z Zielonego Marzenia”.
Dziew­czyn­ka mają­ca „cały las na głowie” czuła i żyła światem, który ją otaczał. Dzieci poz­nały również his­torię pewnej inteligent­nej kury, która była wspom­nie­niem z dziecińst­wa autor­ki. Reakc­ja konia Augus­ta-bohat­era książ­ki ”Koni­ki z Szu­mińs­kich Łąk” , wywołała wśród uczniów szereg pytań: Jakim językiem porozu­miewa­ją się zwierzę­ta?, Czy rośliny też tęsknią? Jak mają na imię drze­wa, które mijamy, idąc do szkoły? Świat fauny i flo­ry, tak blis­ki pis­arce stał się tem­atem dla twór­czej dyskusji. Zwieńcze­niem spostrzeżeń i wniosków stały się plakaty, na których uczniowie starali się odczy­tać i określić, nazwać emoc­je, nas­tro­je, sytu­acje roślin i zwierząt z fotografii,  tworząc przy tym autorskie tek­sty, poe­t­y­ck­ie opisy, żar­to­bli­we dialo­gi oraz wier­szy­ki-humores­ki. Kreaty­wne, twór­cze tek­sty bard­zo spodobały się pani Agnieszce, która pograt­u­lowała tal­en­tu naszym uczniom. Wielką radość spraw­iła zarówno uczniom, jak i autorce prezen­tac­ja serii książek „Zosia z uli­cy Kociej”, przy­go­towana przez nauczy­ciela bib­liotekarza. Dowiedzieliśmy się od autor­ki, że uli­ca Kocia ist­nieje naprawdę. Na pamiątką spotka­nia w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie autor­ka złożyła swo­je auto­grafy  w egzem­plarzach książek   „Zosia z uli­cy Kociej” .Uczniowie w podz­iękowa­niu za inspiru­jące warsz­taty wręczyli  pis­arce buki­et czer­wonych róż, które „uśmiechały się” swoim czarem. Bib­liote­ka szkol­na wzbo­gaciła swój księ­gozbiór o książ­ki pani Agniesz­ki Tysz­ki, a wśród nich o książkę „Róże z garażu”(Nagroda im. Kor­nela Makuszyńskiego 2005r).


Wstecz