Warsz­ta­ty lite­rac­kie z Agniesz­ką Tyszką

7Dnia 13.10.2020 r. ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie mie­li przy­jem­ność uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach lite­rac­kich w ramach Dys­ku­syj­ne­go Klu­bu Książ­ki przy Gmin­nej Biblio­te­ce w Luzi­nie. Spo­tka­nie zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne przez pisar­kę, autor­kę ponad 50 ksią­żek dla dzie­ci- panią Agniesz­kę Tysz­kę, któ­ra w wyjąt­ko­wy spo­sób opo­wie­dzia­ła uczniom o cudach przy­ro­dy, wśród któ­rych roz­gry­wa­ła się histo­ria Nie­ni-głów­nej boha­ter­ki książ­ki „Nie­nia z Zie­lo­ne­go Marzenia”.
Dziew­czyn­ka mają­ca „cały las na gło­wie” czu­ła i żyła świa­tem, któ­ry ją ota­czał. Dzie­ci pozna­ły rów­nież histo­rię pew­nej inte­li­gent­nej kury, któ­ra była wspo­mnie­niem z dzie­ciń­stwa autor­ki. Reak­cja konia Augu­sta-boha­te­ra książ­ki ”Koni­ki z Szu­miń­skich Łąk” , wywo­ła­ła wśród uczniów sze­reg pytań: Jakim języ­kiem poro­zu­mie­wa­ją się zwie­rzę­ta?, Czy rośli­ny też tęsk­nią? Jak mają na imię drze­wa, któ­re mija­my, idąc do szko­ły? Świat fau­ny i flo­ry, tak bli­ski pisar­ce stał się tema­tem dla twór­czej dys­ku­sji. Zwień­cze­niem spo­strze­żeń i wnio­sków sta­ły się pla­ka­ty, na któ­rych ucznio­wie sta­ra­li się odczy­tać i okre­ślić, nazwać emo­cje, nastro­je, sytu­acje roślin i zwie­rząt z foto­gra­fii,  two­rząc przy tym autor­skie tek­sty, poetyc­kie opi­sy, żar­to­bli­we dia­lo­gi oraz wier­szy­ki-humo­re­ski. Kre­atyw­ne, twór­cze tek­sty bar­dzo spodo­ba­ły się pani Agniesz­ce, któ­ra pogra­tu­lo­wa­ła talen­tu naszym uczniom. Wiel­ką radość spra­wi­ła zarów­no uczniom, jak i autor­ce pre­zen­ta­cja serii ksią­żek „Zosia z uli­cy Kociej”, przy­go­to­wa­na przez nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza. Dowie­dzie­li­śmy się od autor­ki, że uli­ca Kocia ist­nie­je napraw­dę. Na pamiąt­ką spo­tka­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie autor­ka zło­ży­ła swo­je auto­gra­fy  w egzem­pla­rzach ksią­żek   „Zosia z uli­cy Kociej” .Ucznio­wie w podzię­ko­wa­niu za inspi­ru­ją­ce warsz­ta­ty wrę­czy­li  pisar­ce bukiet czer­wo­nych róż, któ­re „uśmie­cha­ły się” swo­im cza­rem. Biblio­te­ka szkol­na wzbo­ga­ci­ła swój księ­go­zbiór o książ­ki pani Agniesz­ki Tysz­ki, a wśród nich o książ­kę „Róże z garażu”(Nagroda im. Kor­ne­la Maku­szyń­skie­go 2005r).


Wstecz