Warsz­ta­ty kulinarne

523 listo­pa­da 2018 roku w gru­pie OP6A oraz OP6C odby­ły się zaję­cia kuli­nar­ne. Na ten dzień zapro­szo­no do przed­szko­la kucha­rza. Wszy­scy wie­my, że warzy­wa są bar­dzo zdro­we, dla­te­go przed­szko­la­ki  pró­bo­wa­ły do swo­ich kolo­ro­we kana­pek dodać ich jak naj­wię­cej. Pod okiem pro­fe­sjo­na­li­sty roz­po­zna­wa­ły i nazy­wa­ły przy­go­to­wa­ne pro­duk­ty i pozna­ły taj­ni­ki  pra­cy sze­fa kuch­ni. Nasz gość przy­po­mniał  dzie­ciom  o prze­strze­ga­niu zasad higie­ny oraz  bez­pie­czeń­stwa pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia kana­pek. Dzie­ci w trak­cie zajęć wyka­za­ły się dużą kre­atyw­no­ścią oraz chę­cią współ­pra­cy z kucharzem.


Wstecz