Warsz­taty kulinarne

523 listopa­da 2018 roku w grupie OP6A oraz OP6C odbyły się zaję­cia kuli­narne. Na ten dzień zapros­zono do przed­szko­la kucharza. Wszyscy wiemy, że warzy­wa są bard­zo zdrowe, dlat­ego przed­szko­la­ki  próbowały do swoich kolorowe kanapek dodać ich jak najwięcej. Pod okiem pro­fesjon­al­isty rozpoz­nawały i nazy­wały przy­go­towane pro­duk­ty i poz­nały tajni­ki  pra­cy sze­fa kuch­ni. Nasz gość przy­pom­ni­ał  dzieciom  o przestrze­ga­niu zasad higieny oraz  bez­pieczeńst­wa pod­czas przy­go­towywa­nia kanapek. Dzieci w trak­cie zajęć wykaza­ły się dużą kreaty­wnoś­cią oraz chę­cią współpra­cy z kucharzem.


Wstecz