Warsz­taty komiksowe

20181205_103418Dnia 5 grud­nia klasa 4e wraz z wychowaw­cą-panią Justyną Warenik oraz nauczy­cielem bib­liotekarzem- Katarzyną Wyskocką uczest­niczyli w warsz­tat­ach komik­sowych, prowad­zonych przez pana Łukasza Kowal­czu­ka, zawodowego auto­ra komik­sów, w Stacji Kul­tura w Rumi. Warsz­tatom towarzyszył krót­ki wykład o cechach i his­torii komik­su, który odbył się w „fan­tasty­cznym” biurze auto­ra, następ­nie w lus­trzanej sali każdy z uczest­ników pod­jął się tworzenia włas­nego komik­su. Pow­stało mnóst­wo ciekawych his­torii, bar­wne okład­ki oraz ciekawa recen­z­ja. Na zakończe­nie każdy uczeń prezen­tował swo­ją pracę, przed­staw­ia­jąc narysowane kadry komik­su oraz krótko opowiada­jąc o swo­jej his­to­ryjce. Kreaty­w­na zabawa z komik­sem okaza­ła się przy­godą ze światem super­bo­haterów, który bard­zo wszys­tkim się spodobał.


Wstecz