Warsz­ta­ty komiksowe

20181205_103418Dnia 5 grud­nia kla­sa 4e wraz z wycho­waw­cą-panią Justy­ną Ware­nik oraz nauczy­cie­lem biblio­te­ka­rzem- Kata­rzy­ną Wyskoc­ką uczest­ni­czy­li w warsz­ta­tach komik­so­wych, pro­wa­dzo­nych przez pana Łuka­sza Kowal­czu­ka, zawo­do­we­go auto­ra komik­sów, w Sta­cji Kul­tu­ra w Rumi. Warsz­ta­tom towa­rzy­szył krót­ki wykład o cechach i histo­rii komik­su, któ­ry odbył się w „fan­ta­stycz­nym” biu­rze auto­ra, następ­nie w lustrza­nej sali każ­dy z uczest­ni­ków pod­jął się two­rze­nia wła­sne­go komik­su. Powsta­ło mnó­stwo cie­ka­wych histo­rii, barw­ne okład­ki oraz cie­ka­wa recen­zja. Na zakoń­cze­nie każ­dy uczeń pre­zen­to­wał swo­ją pra­cę, przed­sta­wia­jąc nary­so­wa­ne kadry komik­su oraz krót­ko opo­wia­da­jąc o swo­jej histo­ryj­ce. Kre­atyw­na zaba­wa z komik­sem oka­za­ła się przy­go­dą ze świa­tem super­bo­ha­te­rów, któ­ry bar­dzo wszyst­kim się spodobał.


Wstecz