Warsz­ta­ty che­micz­ne w Sta­rej Szkole 

Dnia 12.04 odby­ły się warsz­ta­ty che­micz­ne w Sta­rej Szko­le dla wszyst­kich grup przed­szkol­nych — „suchy lód i magicz­na chmur­ka”. Bar­dzo przy­pa­dły nam do gustu! Zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kiej relacji.