Warsz­ta­ty „Biblio­te­ka Przedszkolaka”

1Dnia 05 czerw­ca 2024r. w gru­pie OP5B w ramach udzia­łu w pro­jek­cie „Biblio­te­ka Przed­szko­la­ka” odby­ły się warsz­ta­ty czy­tel­ni­cze prze­pro­wa­dzo­ne przez auto­ra ksią­żek dla dzie­ci. Przed­szko­la­ki otrzy­ma­ły „oku­la­ry do słu­cha­nia” i wysłu­cha­ły baj­kę, pt. “Gruf­fa­lo”, następ­nie przy uży­ciu far­by i pie­czą­tek stwo­rzy­ły swój auto­por­tret, po czym wyko­na­ły zada­nie na kar­cie pra­cy. Książ­ki prze­szły na wła­sność przed­szko­la, dzię­ki cze­mu z otrzy­ma­nej lite­ra­tu­ry będą mogły tak­że sko­rzy­stać dzie­ci z innych grup przedszkolnych.

 
Wstecz