Walen­tyn­ko­wy Bal Kar­na­wa­ło­wy w świe­tli­cy szkolnej

1Kar­na­wa­ło­wy czas do zabaw zapra­sza nas. We wto­rek 16 lute­go w świe­tli­cy szkol­nej odbył się Walen­tyn­ko­wy Bal Kar­na­wa­ło­wy. Tego dnia poja­wi­ły się u nas kolo­ro­we stro­je oraz prze­bra­nia posta­ci z bajek. Wystrój sali spo­wo­do­wał weso­ły nastrój i zachę­cał wszyst­kich do zabawy.
Ucznio­wie tań­czy­li do zna­nych pio­se­nek w ryt­mie disco, twist i Lati­no. Wszy­scy chęt­nie uczest­ni­czy­li w zaba­wach i w kon­kur­sach wyko­rzy­stu­jąc chu­s­tę Klan­zy. Na koniec balu otwo­rzo­no i roz­da­no pocz­tę walen­tyn­ko­wą. Wspól­ne spo­tka­nie przy­nio­sło uczniom wie­le rado­ści, moż­li­wo­ści inte­gra­cji i spę­dze­nia cza­su w miłej atmosferze. 


Wstecz