Walen­tynkowy Bal Kar­nawałowy w świ­etl­i­cy szkolnej

1Kar­nawałowy czas do zabaw zaprasza nas. We wtorek 16 lutego w świ­etl­i­cy szkol­nej odbył się Walen­tynkowy Bal Kar­nawałowy. Tego dnia pojaw­iły się u nas kolorowe stro­je oraz prze­bra­nia postaci z bajek. Wys­trój sali spowodował wesoły nas­trój i zachę­cał wszys­t­kich do zabawy.
Uczniowie tańczyli do znanych piosenek w ryt­mie dis­co, twist i Lati­no. Wszyscy chęt­nie uczest­niczyli w zabawach i w konkur­sach wyko­rzys­tu­jąc chus­tę Klanzy. Na koniec balu otwor­zono i roz­dano pocztę walen­tynkową. Wspólne spotkanie przyniosło uczniom wiele radoś­ci, możli­woś­ci inte­gracji i spędzenia cza­su w miłej atmosferze. 


Wstecz