Walen­tyn­ko­wo u Weso­łych Nutek

1Dzi­siaj mamy walen­tyn­ki, miej­cie więc weso­łe min­ki. Uśmiech niech nie zni­ka z twa­rzy, i niech każ­dy sobie marzy, byśmy się kocha­li wko­ło. Wte­dy będzie nam wesoło!!!
Przed­szko­la­ki z gru­py OP5B obcho­dzi­ły Dzień Świę­te­go Walen­te­go. Ten dzień był praw­dzi­wym czer­wo­nym dniem miło­ści i przy­jaź­ni. Dzie­ci przy­szły ubra­ne  na czer­wo­no, ude­ko­ro­wa­li­śmy rów­nież salę i gazet­kę czer­wo­ny­mi ser­dusz­ka­mi oraz „Drzew­ka­mi Miło­ści”, któ­re zosta­ły wyko­na­ne przez dzie­ci dla naj­bliż­szych. Przed­szko­la­ki zosta­ły zapo­zna­ne  z tra­dy­cją tego świę­ta oraz patro­nem dnia zako­cha­nych. Zaję­cia tego dnia były odzwier­cie­dle­niem takich war­to­ści jak: szczę­ście, miłość, przy­jaźń i radość z prze­by­wa­nia ze sobą. Nie zabra­kło rów­nież słod­kie­go upo­min­ku – liza­ka w kształ­cie ser­ca. Wszyst­kie Weso­łe Nut­ki w tym dniu z rado­ścią uczest­ni­czy­ły we wspól­nych grach, zaba­wach i pra­cach pla­stycz­nych. Uśmiech nie scho­dził z twa­rzy naj­młod­szych.  Mamy nadzie­ję, że zapa­mię­ta­ją ten szcze­gól­ny dzień oraz to, że war­to jest oka­zy­wać sym­pa­tię i miłość każ­de­go dnia nie tyl­ko w walentynki.


Wstecz