Walen­tynkowo u Wesołych Nutek

1Dzisi­aj mamy walen­tyn­ki, miej­cie więc wesołe min­ki. Uśmiech niech nie zni­ka z twarzy, i niech każdy sobie marzy, byśmy się kochali wkoło. Wtedy będzie nam wesoło!!!
Przed­szko­la­ki z grupy OP5B obchodz­iły Dzień Świętego Walen­tego. Ten dzień był prawdzi­wym czer­wonym dniem miłoś­ci i przy­jaźni. Dzieci przyszły ubrane  na czer­wono, udeko­rowal­iśmy również salę i gazetkę czer­wony­mi ser­duszka­mi oraz „Drzewka­mi Miłoś­ci”, które zostały wyko­nane przez dzieci dla najbliższych. Przed­szko­la­ki zostały zapoz­nane  z trady­cją tego świę­ta oraz patronem dnia zakochanych. Zaję­cia tego dnia były odzwier­ciedle­niem takich wartoś­ci jak: szczęś­cie, miłość, przy­jaźń i radość z prze­by­wa­nia ze sobą. Nie zabrakło również słod­kiego upominku – liza­ka w ksz­tał­cie ser­ca. Wszys­tkie Wesołe Nut­ki w tym dniu z radoś­cią uczest­niczyły we wspól­nych grach, zabawach i pra­cach plas­ty­cznych. Uśmiech nie schodz­ił z twarzy najmłod­szych.  Mamy nadzieję, że zapamię­ta­ją ten szczegól­ny dzień oraz to, że warto jest okazy­wać sym­pa­tię i miłość każdego dnia nie tylko w walentynki.


Wstecz