Walen­tynkowe życzenia SU

Walen­tyn­ki to świę­to zakochanych, które przy­pa­da co roku 14 lutego. Ten dzień to ide­al­na okaz­ja, by obdarować się jakimś małym upominkiem, a może i wyz­nać komuś miłość. W naszej szkole co roku wys­taw­iana była urna, do której moż­na było wrzu­cać kart­ki z życzeni­a­mi, lecz w tym roku ze wzglę­du na sytu­ację przy­go­towal­iśmy krótką prezen­tację na tem­at kartek walen­tynkowych! Samorząd uczniows­ki życzy wesołych walentynek.

Walen­tynkowe pomysły←prezentacja do pobra­nia. Kliknij tutaj:)