Walen­tyn­ko­we życze­nia SU

Walen­tyn­ki to świę­to zako­cha­nych, któ­re przy­pa­da co roku 14 lute­go. Ten dzień to ide­al­na oka­zja, by obda­ro­wać się jakimś małym upo­min­kiem, a może i wyznać komuś miłość. W naszej szko­le co roku wysta­wia­na była urna, do któ­rej moż­na było wrzu­cać kart­ki z życze­nia­mi, lecz w tym roku ze wzglę­du na sytu­ację przy­go­to­wa­li­śmy krót­ką pre­zen­ta­cję na temat kar­tek walen­tyn­ko­wych! Samo­rząd uczniow­ski życzy weso­łych walentynek.

Walen­tyn­ko­we pomysły←prezentacja do pobra­nia. Klik­nij tutaj:)