Walen­tyn­ko­wa dyskoteka

213.02. 2020 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ła się kar­na­wa­ło­wo-walen­tyn­ko­wa dys­ko­te­ka klas IV-VI.
Przy dźwię­kach zna­nych i lubia­nych prze­bo­jów roz­po­czę­ła się wspól­na zaba­wa, pod­czas któ­rej każ­dy z uczniów mógł potań­czyć i spę­dzić miło czas. Ucznio­wie bawi­li się wyśmie­ni­cie. Oczy­wi­ście nie zabra­kło wspól­nych zabaw przy­go­to­wa­nych przez DJ‑a m.in.: pociąg, maka­re­na itp. Nad opra­wą muzycz­ną czu­wał pan Mie­czy­sław Brze­ski, a opie­ku­na­mi byli wycho­waw­cy klas pią­tych. Ucznio­wie na pew­no na dłu­go zapa­mię­ta­ją tę wspa­nia­łą zabawę.


Wstecz