Walen­tyn­ki w szkole

1Walen­tyn­ki to świę­to zako­cha­nych i zaprzy­jaź­nio­nych. A więc, są dosko­na­łą szan­są, by oka­zać uczu­cia oso­bom, któ­re się lubi.  Jest to szcze­gól­ny dzień, na któ­ry war­to sta­ran­nie przy­go­to­wać coś wyjątkowego.
Tak wła­śnie było 14 lute­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie. Samo­rząd Uczniow­ski zor­ga­ni­zo­wał pocz­tę walen­tyn­ko­wą. Na kory­ta­rzu zosta­ła usta­wio­na czer­wo­na skrzy­nia, do któ­rej ucznio­wie wrzu­ca­li swo­je kart­ki i ser­dusz­ka, wyra­ża­jąc w ten spo­sób swo­je sym­pa­tie. Od same­go rana wszyst­kim moc­niej biły ser­ca, gdyż z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­li na walen­tyn­ko­wą pocz­tę.  A przy­znać nale­ży, że zapeł­nio­no kart­ka­mi oraz liści­ka­mi całą skrzyn­kę. Następ­nie walen­tyn­ko­we amor­ki odpo­wied­nio pose­gre­go­wa­ły pocz­tę i roz­da­ły wszyst­kim adre­sa­tom. Szko­ła w ten dzień była odpo­wied­nio ude­ko­ro­wa­na, wszę­dzie poja­wi­ły się ozdo­by w kształ­cie serc oraz tema­tycz­ne deko­ra­cje. Walen­tyn­ki w naszej szko­le z pew­no­ścią może­my zali­czyć do uda­nych, potę­go­wa­ły wie­le miłych wra­żeń i cie­szył się bar­dzo dużym zainteresowaniem.


Wstecz