Walen­tyn­ki w kla­sie Ia

1W pią­tek 12.02 w kla­sie Ia obcho­dzi­li­śmy walen­tyn­ki. Wyko­na­li­śmy prze­pięk­ne laur­ki, któ­ry­mi się obda­ro­wa­li­śmy oraz pisa­li­śmy miłe rze­czy o innych oso­bach z kla­sy. Tego dnia pod­kre­śla­li­śmy, jak waż­ny jest dru­gi czło­wiek w naszym życiu.

 
Wstecz