Walen­tyn­ki w gru­pie Jeżyki

1Przed­szko­la­ki z gru­py Jeży­ki 11 lute­go obcho­dzi­ły walen­tyn­ki. Tego dnia przy­szły do przed­szko­la ubra­ne w stro­je z ele­men­ta­mi kolo­ru czer­wo­ne­go. Ude­ko­ro­wa­na sala w papie­ro­we ser­ca i czer­wo­ne balo­ny wpro­wa­dzi­ła dzie­ci w kli­mat uda­nej zaba­wy. Były  wspól­ne tań­ce oraz kon­kur­sy. Ten dzień nie­wąt­pli­wie nale­ży zali­czyć do udanych.Wstecz