Walen­tyn­ki w gr. OP 6A

111 lute­go w naszym przed­szko­lu był nie tyl­ko dniem walen­ty­nek, ale i dniem kolo­ru czer­wo­ne­go. Dzie­ci mia­ły za zada­nie przyjść ubra­ne na czer­wo­no, bądź posia­dać w swo­im ubra­niu cho­ciaż jakiś czer­wo­ny ele­ment. I tak też się sta­ło! Wszyst­kie przed­szko­la­ki w tym dniu mia­ły na sobie ubra­nia w tym ener­ge­tycz­nym kolo­rze, któ­ry sym­bo­li­zu­je nasze gorą­ce uczu­cia przy­jaź­ni i miłości.
Naj­pierw odczy­ta­li­śmy wiersz pt. „Walen­tyn­ki”, a następ­nie dzie­ci zosta­ły zapo­zna­ne ze zwy­cza­ja­mi walen­tyn­ko­wy­mi, histo­rią i tra­dy­cja­mi obcho­dze­nia dnia św. Walen­te­go. Roz­ma­wia­li­śmy o miło­ści i uczu­ciach jej towa­rzy­szą­cych, o tym, jak moż­na oka­zy­wać miłość bli­skim oso­bom, nie tyl­ko od świę­ta. Dzie­ci wyko­na­ły pięk­ne pra­ce pla­stycz­ne, któ­re zabra­ły do domu, aby obda­ro­wać nimi rodzi­ców jako oso­by, któ­re naj­bar­dziej kocha­ją. Na koniec tego “czer­wo­ne­go dnia” każ­de dziec­ko otrzy­ma­ło walen­tyn­kę: pysz­ne­go bato­ni­ka i balo­ni­ka . Dzień walen­tyn­ko­wy  z pew­no­ścią moż­na zali­czyć do uda­nych. Był to dzień miłych wrażeń.


Wstecz