Walen­tyn­ki w gr. OP 6A

111 lutego w naszym przed­szkolu był nie tylko dniem walen­tynek, ale i dniem koloru czer­wonego. Dzieci miały za zadanie przyjść ubrane na czer­wono, bądź posi­adać w swoim ubra­niu cho­ci­aż jak­iś czer­wony ele­ment. I tak też się stało! Wszys­tkie przed­szko­la­ki w tym dniu miały na sobie ubra­nia w tym ener­gety­cznym kolorze, który sym­bol­izu­je nasze gorące uczu­cia przy­jaźni i miłości.
Najpierw odczy­tal­iśmy wier­sz pt. „Walen­tyn­ki”, a następ­nie dzieci zostały zapoz­nane ze zwycza­ja­mi walen­tynkowy­mi, his­torią i trady­c­ja­mi obchodzenia dnia św. Walen­tego. Roz­maw­ial­iśmy o miłoś­ci i uczu­ci­ach jej towarzyszą­cych, o tym, jak moż­na okazy­wać miłość bliskim osobom, nie tylko od świę­ta. Dzieci wykon­ały piękne prace plas­ty­czne, które zabrały do domu, aby obdarować nimi rodz­iców jako oso­by, które najbardziej kocha­ją. Na koniec tego “czer­wonego dnia” każde dziecko otrzy­mało walen­tynkę: pysznego batoni­ka i baloni­ka . Dzień walen­tynkowy  z pewnoś­cią moż­na zal­iczyć do udanych. Był to dzień miłych wrażeń.


Wstecz