Walen­tyn­ki gru­py 4B i 4A

112 lute­go dzie­ci z gru­py 4B i 4A świę­to­wa­ły walen­tyn­ki. Tego dnia odby­ła się dys­ko­te­ka. Dzie­ci wzię­ły udział w róż­nych zaba­wach oraz wyko­na­ły walen­tyn­ko­we serduszka.
Oczy­wi­ście nie zabra­kło rów­nież walen­tyn­ko­wej pocz­ty. Każ­dy przed­szko­lak został obda­ro­wa­ny walen­tyn­ką w kształ­cie ser­ca. Na zakoń­cze­nie tego wyjąt­ko­we­go dnia moż­na było zro­bić sobie pamiąt­ko­we zdję­cie w fotobudce.


Wstecz