Walen­tyn­ki 2018

SONY DSC13 lute­go br. obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le “Walen­tyn­ki”. Jed­nak ucznio­wie nale­żą­cy do koła wokal­ne­go znacz­nie wcze­śniej roz­po­czę­li przy­go­to­wa­nia do tego szcze­gól­ne­go dnia. Były pró­by, śpie­wy, szy­cie stro­jów, two­rze­nie deko­ra­cji. Wszyst­ko po to, aby zapre­zen­to­wać – po raz pierw­szy w naszej szkol­nej spo­łecz­no­ści – walen­tyn­ko­we przed­sta­wie­nie.
Oprócz rado­sne­go reper­tu­aru pięk­nie zapre­zen­to­wa­ne­go w for­mie solo­wej i zespo­ło­wej, człon­ko­wie koła poszczy­ci­li się tak­że wspa­nia­łą grą aktor­ską. Przy­go­to­wa­ne zosta­ły spe­cjal­ne pudeł­ka, do któ­rych, w cza­sie insce­ni­za­cji, moż­na było wrzu­cać walen­tyn­ki dla swo­je­go wybran­ka lub wybran­ki. Pocz­tę walen­tyn­ko­wą roz­da­no uczniom i pra­cow­ni­kom kolej­ne­go dnia – 14 lute­go. “Walen­tyn­ko­no­sze” mie­li peł­ne ręce robo­ty. Wie­le pra­cy wyma­ga­ła segre­ga­cja pocz­ty i podział na kla­sy. Wspa­nia­le było widzieć na twa­rzach obda­ro­wa­nych uśmiech i zaskoczenie.Wszyscy dobrze się bawi­li. Pamię­taj­cie jed­nak, że taka atmos­fe­ra jak tego dnia powin­na być przez cały rok. To bar­dzo miłe, kie­dy oka­zu­je­my sobie dowo­dy sym­pa­tii. Nigdy tego za wiele.


Wstecz