Walen­tyn­ki 2018

SONY DSC13 lutego br. obchodzil­iśmy w naszej szkole “Walen­tyn­ki”. Jed­nak uczniowie należą­cy do koła wokalnego znacznie wcześniej rozpoczęli przy­go­towa­nia do tego szczegól­nego dnia. Były pró­by, śpiewy, szy­cie stro­jów, tworze­nie deko­racji. Wszys­tko po to, aby zaprezen­tować – po raz pier­wszy w naszej szkol­nej społecznoś­ci – walen­tynkowe przed­staw­ie­nie.
Oprócz rados­nego reper­tu­aru pięknie zaprezen­towanego w formie solowej i zespołowej, członkowie koła poszczy­cili się także wspani­ałą grą aktorską. Przy­go­towane zostały spec­jalne pudeł­ka, do których, w cza­sie insc­eniza­cji, moż­na było wrzu­cać walen­tyn­ki dla swo­jego wybran­ka lub wybran­ki. Pocztę walen­tynkową roz­dano uczniom i pra­cown­ikom kole­jnego dnia – 14 lutego. “Walen­tynkonosze” mieli pełne ręce robo­ty. Wiele pra­cy wyma­gała seg­re­gac­ja pocz­ty i podzi­ał na klasy. Wspaniale było widzieć na twarzach obdarowanych uśmiech i zaskoczenie.Wszyscy dobrze się baw­ili. Pamię­ta­j­cie jed­nak, że taka atmos­fera jak tego dnia powin­na być przez cały rok. To bard­zo miłe, kiedy okazu­je­my sobie dowody sym­pa­tii. Nigdy tego za wiele.


Wstecz