W poszu­ki­wa­niu jesie­ni OP5A

1Pod koniec wrze­śnia gru­pa OP5A wybra­ła się na spa­cer  do Bazy Natu­ra w poszu­ki­wa­niu jesie­ni i jej darów. Zaję­cia nawią­zy­wa­ły szcze­gól­nie do tema­ty­ki jesien­nej. Były pio­sen­ki, wier­sze, a tak­że zaba­wy rucho­we. Stwo­rzy­li­śmy ścież­kę sen­so­rycz­ną z dara­mi jesie­ni, któ­rą dzie­ci chęt­nie pokonywały.
Przed­szko­la­ki z zacie­ka­wie­niem słu­cha­ły cie­ka­wo­stek o jesie­ni. Z kasz­ta­nów dzie­ci ukła­da­ły róż­ne sekwen­cje. Wspól­nie stwo­rzy­li­śmy kącik z dara­mi jesieni.


Wstecz