W kla­sie 1c rzą­dzi robot!

Ucznio­wie z kla­sy 1c, pod­czas zajęć z edu­ka­cji polo­ni­stycz­nej, utrwa­la­li pozna­ne lite­ry. Tym razem to robot wyzna­czał oso­bę do odpo­wie­dzi. Dzie­ci cier­pli­wie cze­ka­ły na swo­ją kolej. Wyzna­cze­ni ucznio­wie świet­nie pora­dzi­li sobie z odczy­ta­niem liter, a obec­ność robo­ta spra­wi­ła, że zaję­cia szcze­gól­nie przy­pa­dły im do gustu.