W kar­nawale wszyscy urządza­ją bale

dav„W kar­nawale wszyscy urządza­ją bale. To trady­c­ja bard­zo stara, stro­jów pięknych co niemi­ara. Niech się baw­ią duzi, mali zgro­madzeni na tej sali.” Kar­nawał to czas rados­nych zabaw i balów. Zgod­nie z tą trady­cją w dniu 29 sty­cz­nia w naszym przed­szkolu odbył się bal kar­nawałowy, na który dzieci od daw­na z radoś­cią czekały.
Na czas zabawy, dziew­czyn­ki zamieniły się w księżnicz­ki, damy dworu, wróż­ki, motyl­ki itp., a chłop­cy w królewiczów, ryc­erzy, budown­iczych, super­me­nów i wiele innych postaci bajkowego świa­ta, również panie wychowaw­czynie zaskoczyły swoich wychowanków i ubrały zabawne, kar­nawałowe stro­je. Prze­bier­ań­cy świet­nie baw­ili się, uczest­nicząc we wspól­nych zabawach i konkur­sach, a skocz­na i ryt­micz­na muzy­ka zachę­cała do tań­ca. Wszys­tkim zaba­wom towarzyszyła radość, śmiech i spon­tan­icz­na akty­wność dzieci, a cały bal kar­nawałowy prze­biegł w miłej, serdecznej atmos­ferze. Dzieci były tak radosne, że jeszcze dłu­go po zakońc­zonej zabawy z ekscy­tacją opowiadały wszys­t­kich o swoich wraże­ni­ach. Zabawa kar­nawałowa, to taka for­ma akty­wnoś­ci, która zawsze dostar­cza dzieciom wiele radoś­ci i nieza­pom­ni­anych chwil, które na dłu­go pozosta­ją w ich pamięci.


Wstecz