W kar­na­wa­le wszy­scy urzą­dza­ją bale

dav„W kar­na­wa­le wszy­scy urzą­dza­ją bale. To tra­dy­cja bar­dzo sta­ra, stro­jów pięk­nych co nie­mia­ra. Niech się bawią duzi, mali zgro­ma­dze­ni na tej sali.” Kar­na­wał to czas rado­snych zabaw i balów. Zgod­nie z tą tra­dy­cją w dniu 29 stycz­nia w naszym przed­szko­lu odbył się bal kar­na­wa­ło­wy, na któ­ry dzie­ci od daw­na z rado­ścią czekały.
Na czas zaba­wy, dziew­czyn­ki zamie­ni­ły się w księż­nicz­ki, damy dwo­ru, wróż­ki, motyl­ki itp., a chłop­cy w kró­le­wi­czów, ryce­rzy, budow­ni­czych, super­me­nów i wie­le innych posta­ci baj­ko­we­go świa­ta, rów­nież panie wycho­waw­czy­nie zasko­czy­ły swo­ich wycho­wan­ków i ubra­ły zabaw­ne, kar­na­wa­ło­we stro­je. Prze­bie­rań­cy świet­nie bawi­li się, uczest­ni­cząc we wspól­nych zaba­wach i kon­kur­sach, a skocz­na i ryt­micz­na muzy­ka zachę­ca­ła do tań­ca. Wszyst­kim zaba­wom towa­rzy­szy­ła radość, śmiech i spon­ta­nicz­na aktyw­ność dzie­ci, a cały bal kar­na­wa­ło­wy prze­biegł w miłej, ser­decz­nej atmos­fe­rze. Dzie­ci były tak rado­sne, że jesz­cze dłu­go po zakoń­czo­nej zaba­wy z eks­cy­ta­cją opo­wia­da­ły wszyst­kich o swo­ich wra­że­niach. Zaba­wa kar­na­wa­ło­wa, to taka for­ma aktyw­no­ści, któ­ra zawsze dostar­cza dzie­ciom wie­le rado­ści i nie­za­po­mnia­nych chwil, któ­re na dłu­go pozo­sta­ją w ich pamięci.


Wstecz