VIII Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

SONY DSC28 wrześ­nia nasza szkoła brała udzi­ał w VIII Świa­towym Dniu Tablicz­ki Mnoże­nia. Do wydarzenia zgłosiło się 4579  szkół z 36 kra­jów na całym świecie. Akc­ja ma zachę­cić do przy­pom­nienia sobie tablicz­ki mnoże­nia w przy­jem­ny i niecodzi­en­ny sposób. Tego dnia cała społeczność szkoły mogła sprawdz­ić swo­ją zna­jo­mość tablicz­ki mnoże­nia. W każdej klasie powołana została Komis­ja Egza­m­i­na­cyj­na, która nad­zorowała prze­bieg egza­minu. Uczniowie otrzymy­wali test składa­ją­cy się z pię­ciu przykładów. Wszyscy, którzy zdali egza­min otrzy­mali imi­en­ną legi­t­y­mację Eksper­ta Tablicz­ki Mnoże­nia. Po egza­m­i­nach uczniowie w gru­pach rozwiązy­wali zada­nia wyma­ga­jące zna­jo­moś­ci tablicz­ki mnoże­nia. Uczniowie, którym nie powiodło się na egza­minie pod­czas lekcji, mieli szan­sę popraw­ić się pod­czas prz­erw. W trak­cie trwa­nia każdej prz­er­wy rolę egza­m­i­na­torów pełniły Pat­role Egza­m­i­na­cyjne, które składały się z uczniów z klas szóstych. Wszyscy chęt­ni-zarówno uczniowie, jak i pra­cown­i­cy szkoły mogli przys­tąpić do egza­minu. Ci, którzy odnieśli sukces otrzymy­wali odz­nakę Eksper­ta Tablicz­ki Mnoże­nia oraz słod­ki upominek. Niez­dany egza­min moż­na było powtórzyć po upły­wie jed­nej godziny. Obchody Świa­towego Dnia Tablicz­ki Mnoże­nia wzbudz­iły w ucz­ni­ach  wiele pozy­ty­wnych emocji. Pokaza­ły, że moż­na przy­pom­i­nać sobie tabliczkę mnoże­nia z uśmiechem.


Wstecz