VIII Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

SONY DSC28 wrze­śnia nasza szko­ła bra­ła udział w VIII Świa­to­wym Dniu Tablicz­ki Mno­że­nia. Do wyda­rze­nia zgło­si­ło się 4579  szkół z 36 kra­jów na całym świe­cie. Akcja ma zachę­cić do przy­po­mnie­nia sobie tablicz­ki mno­że­nia w przy­jem­ny i nie­co­dzien­ny spo­sób. Tego dnia cała spo­łecz­ność szko­ły mogła spraw­dzić swo­ją zna­jo­mość tablicz­ki mno­że­nia. W każ­dej kla­sie powo­ła­na zosta­ła Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na, któ­ra nad­zo­ro­wa­ła prze­bieg egza­mi­nu. Ucznio­wie otrzy­my­wa­li test skła­da­ją­cy się z pię­ciu przy­kła­dów. Wszy­scy, któ­rzy zda­li egza­min otrzy­ma­li imien­ną legi­ty­ma­cję Eks­per­ta Tablicz­ki Mno­że­nia. Po egza­mi­nach ucznio­wie w gru­pach roz­wią­zy­wa­li zada­nia wyma­ga­ją­ce zna­jo­mo­ści tablicz­ki mno­że­nia. Ucznio­wie, któ­rym nie powio­dło się na egza­mi­nie pod­czas lek­cji, mie­li szan­sę popra­wić się pod­czas przerw. W trak­cie trwa­nia każ­dej prze­rwy rolę egza­mi­na­to­rów peł­ni­ły Patro­le Egza­mi­na­cyj­ne, któ­re skła­da­ły się z uczniów z klas szó­stych. Wszy­scy chęt­ni-zarów­no ucznio­wie, jak i pra­cow­ni­cy szko­ły mogli przy­stą­pić do egza­mi­nu. Ci, któ­rzy odnie­śli suk­ces otrzy­my­wa­li odzna­kę Eks­per­ta Tablicz­ki Mno­że­nia oraz słod­ki upo­mi­nek. Nie­zda­ny egza­min moż­na było powtó­rzyć po upły­wie jed­nej godzi­ny. Obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Tablicz­ki Mno­że­nia wzbu­dzi­ły w uczniach  wie­le pozy­tyw­nych emo­cji. Poka­za­ły, że moż­na przy­po­mi­nać sobie tablicz­kę mno­że­nia z uśmiechem.


Wstecz