VII Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

6Dnia 29 wrze­śnia 2017 roku już po raz trze­ci nasza szko­ła wzię­ła udział w Świa­to­wym Dniu  Tablicz­ki Mno­że­nia.Akcja była wiel­kim szkol­nym wyda­rze­niem. Poprze­dzi­ły ją przy­go­to­wa­nia, pod­czas któ­rych dzie­ci przy­po­mi­na­ły sobie tablicz­kę mno­że­nia w trak­cie zabaw: „Hasło dnia – odzew” i „Mate­ma­tycz­ne spa­ce­ry” oraz przy­go­to­wy­wa­ły potrzeb­ne mate­ria­ły i plakaty.
Następ­nie 29 wrze­śnia odbył się spraw­dzian „tablicz­ko­wej wie­dzy”. Uczniow­skie Patro­le  Egza­mi­na­cyj­ne pod­czas przerw, prze­miesz­cza­jąc się po szkol­nych holach i pla­cu ape­lo­wym, egza­mi­no­wa­ły i spraw­dza­ły zna­jo­mość tablicz­ki mno­że­nia kole­ża­nek i kole­gów oraz doro­słych. Za udzie­le­nie wszyst­kich pra­wi­dło­wych odpo­wie­dzi uzy­ska­li oni Odzna­kę Eks­per­ta Tablicz­ki Mno­że­nia.  Ta nie­ocze­ki­wa­na zamia­na ról oka­za­ła się nie lada wyzwa­niem dla osób dorosłych.

Pod­czas zajęć, zwłasz­cza na lek­cjach mate­ma­ty­ki, prze­pro­wa­dzo­ny został rów­nież w każ­dej kla­sie egza­min pisem­ny. Ucznio­wie, któ­rzy zda­li ten egza­min w 100 pro­cen­tach otrzy­ma­li sto­sow­ne certyfikaty.
Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mno­że­nia z jego nie­za­po­mnia­ny­mi emo­cja­mi, oka­zał się atrak­cyj­nym wyda­rze­niem dla całej szko­ły i na sta­łe wpi­sał się w kalen­darz naj­waż­niej­szych imprez szkolnych.

Wstecz