VII Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

6Dnia 29 wrześ­nia 2017 roku już po raz trze­ci nasza szkoła wzięła udzi­ał w Świa­towym Dniu  Tablicz­ki Mnoże­nia.Akc­ja była wielkim szkol­nym wydarze­niem. Poprzedz­iły ją przy­go­towa­nia, pod­czas których dzieci przy­pom­i­nały sobie tabliczkę mnoże­nia w trak­cie zabaw: „Hasło dnia – odzew” i „Matem­aty­czne spac­ery” oraz przy­go­towywały potrzeb­ne mate­ri­ały i plakaty.
Następ­nie 29 wrześ­nia odbył się sprawdz­ian „tabliczkowej wiedzy”. Uczniowskie Pat­role  Egza­m­i­na­cyjne pod­czas prz­erw, przemieszcza­jąc się po szkol­nych holach i placu apelowym, egza­minowały i sprawdza­ły zna­jo­mość tablicz­ki mnoże­nia koleżanek i kolegów oraz dorosłych. Za udzie­le­nie wszys­t­kich praw­idłowych odpowiedzi uzyskali oni Odz­nakę Eksper­ta Tablicz­ki Mnoże­nia.  Ta nieoczeki­wana zami­ana ról okaza­ła się nie lada wyzwaniem dla osób dorosłych.

Pod­czas zajęć, zwłaszcza na lekc­jach matem­aty­ki, przeprowad­zony został również w każdej klasie egza­min pisem­ny. Uczniowie, którzy zdali ten egza­min w 100 pro­cen­tach otrzy­mali stosowne certyfikaty.
Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia z jego nieza­pom­ni­any­mi emoc­ja­mi, okazał się atrak­cyjnym wydarze­niem dla całej szkoły i na stałe wpisał się w kalen­darz najważniejszych imprez szkolnych.

Wstecz