Karoli­na i Tomek laureatami

1Karoli­na i Tomek zostali lau­re­ata­mi V Wojew­ódzkiego Konkur­su Informatyczno–Przyrodniczego DLACZEGO NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY? Orga­ni­za­torem kole­jnej edy­cji konkur­su była Szkoła Pod­sta­wowa nr 85 w Gdańsku. Konkurs przez­nac­zony był dla uczniów kl. IV-VII.Naszą szkołę reprezen­towali uczniowie z klas szóstych, którzy pod opieką p. Joan­ny Siko­ra przy­go­towywali prace w dwóch kat­e­go­ri­ach: grafi­ki kom­put­erowej i prezen­tacji mul­ti­me­di­al­nej. Grat­u­lu­je­my sukce­su naszym reprezen­tan­tom, którzy w kat­e­gorii I – pra­ca graficz­na uzyskali: Karoli­na Richert z kl. VI d – I miejsce, a Tomasz Ski­ba z kl. VI c – miejsce III.

Wstecz