Karo­li­na i Tomek laureatami

1Karo­li­na i Tomek zosta­li lau­re­ata­mi V Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Informatyczno–Przyrodniczego DLACZEGO NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY? Orga­ni­za­to­rem kolej­nej edy­cji kon­kur­su była Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 85 w Gdań­sku. Kon­kurs prze­zna­czo­ny był dla uczniów kl. IV-VII.Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie z klas szó­stych, któ­rzy pod opie­ką p. Joan­ny Siko­ra przy­go­to­wy­wa­li pra­ce w dwóch kate­go­riach: gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej i pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej. Gra­tu­lu­je­my suk­ce­su naszym repre­zen­tan­tom, któ­rzy w kate­go­rii I – pra­ca gra­ficz­na uzy­ska­li: Karo­li­na Richert z kl. VI d – I miej­sce, a Tomasz Ski­ba z kl. VI c – miej­sce III.

Wstecz