Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2020/2021

SONY DSC„Wszyst­ko, co zda­rza się raz, może już nie przy­da­rzyć się nigdy wię­cej, ale to, co zda­rza się dwa razy, zda­rzy się na pew­no i trze­ci.” (P. Coelho).

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go to dla każ­de­go ucznia chwi­la nie­zwy­kle rado­sna, nio­są­ca za sobą trud dzie­się­ciu mie­się­cy nauki, jed­no­cze­śnie jed­nak roz­po­czy­na­ją­ca okres dwu­mie­sięcz­nej zaba­wy, roz­ryw­ki i bez­tro­ski. 25 czerw­ca wszy­scy ucznio­wie, nauczy­cie­le oraz dyrek­cja Szko­ły Pod­sta­wo­wej    nr 1 spo­tka­li się na uro­czy­sto­ści zakoń­cze­nia roku.
Nie­któ­rym młod­szym uczniom towa­rzy­szy­li też rodzi­ce. Poże­gna­nie szko­ły odby­ło się w trzech eta­pach: o godz. 9.00 dla klas 1–3, następ­nie – o godz. 10.00 przy­by­ły kla­sy IV –VI, a o godz. 11.00 swo­je uko­cha­ne panie poże­gna­ły malusz­ki z oddzia­łów przed­szkol­nych. W trak­cie uro­czy­sto­ści dyrek­tor szko­ły — pan  Dariusz Romp­ca z rado­ścią dzię­ko­wał wszyst­kim za cięż­ką  pra­cę w cią­gu tego trud­ne­go roku oraz pod­su­mo­wał  waż­niej­sze wyda­rze­nia, któ­re odby­ły się w naszej szko­le. Głos zabra­ła tak­że prze­wod­ni­czą­ca Samo­rzą­du Szkol­ne­go – Nata­lia Siroc­ka oraz przy­by­li goście: pan Jaro­sław Wejer — wójt Gmi­ny Luzi­no, a tak­że pani Mar­ta Slas — przed­sta­wi­ciel­ka Rady Rodzi­ców. Wrę­czo­no nagro­dy przy­zna­ne przez Radę Rodzi­ców dla uczniów osią­ga­ją­cych wyso­kie wyni­ki w nauce, w kon­kur­sach i w zawo­dach spor­to­wych. Były owa­cje, uśmie­chy i pamiąt­ko­we zdję­cia. Po ofi­cjal­nych ape­lach ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi uda­li się do swo­ich sal. Uści­skom i podzię­ko­wa­niom nie było koń­ca… Wszyst­kim uczniom i nauczy­cie­lom życzy­my uda­nych waka­cji, a tym któ­rzy poże­gna­li mury Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 skła­da­my życze­nia owoc­nych suk­ce­sów w dal­szej edukacji.


Wstecz