Uroczyste zakończe­nie roku szkol­nego 2020/2021

SONY DSC„Wszys­tko, co zdarza się raz, może już nie przy­darzyć się nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno i trze­ci.” (P. Coelho).

Uroczyste zakończe­nie roku szkol­nego to dla każdego ucz­nia chwila niezwyk­le rados­na, niosą­ca za sobą trud dziesię­ciu miesię­cy nau­ki, jed­nocześnie jed­nak rozpoczy­na­ją­ca okres dwu­miesięcznej zabawy, rozry­w­ki i beztros­ki. 25 czer­w­ca wszyscy uczniowie, nauczy­ciele oraz dyrekc­ja Szkoły Pod­sta­wowej    nr 1 spotkali się na uroczys­toś­ci zakończenia roku.
Niek­tórym młod­szym uczniom towarzyszyli też rodz­ice. Pożeg­nanie szkoły odbyło się w trzech eta­pach: o godz. 9.00 dla klas 1–3, następ­nie – o godz. 10.00 przy­były klasy IV –VI, a o godz. 11.00 swo­je ukochane panie pożeg­nały malusz­ki z odd­zi­ałów przed­szkol­nych. W trak­cie uroczys­toś­ci dyrek­tor szkoły — pan  Dar­iusz Romp­ca z radoś­cią dziękował wszys­tkim za ciężką  pracę w ciągu tego trud­nego roku oraz pod­sumował  ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole. Głos zabrała także prze­wod­niczą­ca Samorzą­du Szkol­nego – Natalia Siroc­ka oraz przy­byli goś­cie: pan Jarosław Wejer — wójt Gminy Luzi­no, a także pani Mar­ta Slas — przed­staw­iciel­ka Rady Rodz­iców. Wręc­zono nagrody przyz­nane przez Radę Rodz­iców dla uczniów osią­ga­ją­cych wysok­ie wyni­ki w nauce, w konkur­sach i w zawodach sportowych. Były owac­je, uśmiechy i pamiątkowe zdję­cia. Po ofic­jal­nych apelach uczniowie wraz z wychowaw­ca­mi udali się do swoich sal. Uściskom i podz­iękowan­iom nie było koń­ca… Wszys­tkim uczniom i nauczy­cielom życzymy udanych wakacji, a tym którzy pożeg­nali mury Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 składamy życzenia owoc­nych sukcesów w dal­szej edukacji.


Wstecz