Uro­czy­sta sesja Rady Gmi­ny Luzino

1Dnia 28 grud­nia 2017 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go  w Luzi­nie odby­ła się XXXVII Sesja Rady Gmi­ny Luzi­no, pod­czas któ­rej m.in. nagro­dzo­no uczniów i stu­den­tów za wybit­ne osią­gnię­cia. W sumie roz­da­no 124 nagro­dy. Sesję uświet­ni­ło przed­sta­wie­nie przy­go­to­wa­ne przez uczniów tej­że szko­ły. Mło­dzi akto­rzy z klas IV-VI w prze­pięk­nych, śnież­no­bia­łych stro­jach zapre­zen­to­wa­li pol­skie kolę­dy, pasto­rał­ki i pio­sen­ki świą­tecz­ne. Moż­na było rów­nież wysłu­chać w ich wyko­na­niu wier­szy ks. J. Twar­dow­skie­go. Nastro­jo­wa, cie­pła atmos­fe­ra spo­tka­nia to m. in. zasłu­ga nie­zwy­kłej deko­ra­cji przy­go­to­wa­nej przez p. Ewę Roh­raff i p. Jolan­tę Bań­ko. Pięk­ne gło­sy soli­stek – Alek­san­dry Hinz, Oli­wii Jagu­siak, Kai Sety oraz Klau­dii Wypi­jacz i Oli­wii Teder­ki oraz całe­go zespo­łu Koła Wokal­ne­go z pew­no­ścią dłu­go jesz­cze brzmia­ły w uszach uczest­ni­ków tej uro­czy­stej sesji. Wyjąt­ko­wy reper­tu­ar, pięk­na gra aktor­ska – wszyst­ko to zło­ży­ło się na nie­zwy­kły cha­rak­ter tego przedstawienia.

Wstecz