Uroczys­ta ses­ja Rady Gminy Luzino

1Dnia 28 grud­nia 2017 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego  w Luzinie odbyła się XXXVII Ses­ja Rady Gminy Luzi­no, pod­czas której m.in. nagrod­zono uczniów i stu­den­tów za wybitne osiąg­nię­cia. W sum­ie roz­dano 124 nagrody. Sesję uświet­niło przed­staw­ie­nie przy­go­towane przez uczniów tejże szkoły. Młodzi aktorzy z klas IV-VI w przepięknych, śnieżno­bi­ałych stro­jach zaprezen­towali pol­skie kolędy, pas­torał­ki i piosen­ki świąteczne. Moż­na było również wysłuchać w ich wyko­na­niu wier­szy ks. J. Twar­dowskiego. Nas­tro­jowa, ciepła atmos­fera spotka­nia to m. in. zasłu­ga niezwykłej deko­racji przy­go­towanej przez p. Ewę Rohraff i p. Jolan­tę Bańko. Piękne głosy solis­tek – Alek­sandry Hinz, Oli­wii Jagu­si­ak, Kai Sety oraz Klaudii Wyp­i­jacz i Oli­wii Ted­er­ki oraz całego zespołu Koła Wokalnego z pewnoś­cią dłu­go jeszcze brzmi­ały w uszach uczest­ników tej uroczys­tej sesji. Wyjątkowy reper­tu­ar, pięk­na gra aktors­ka – wszys­tko to złożyło się na niezwykły charak­ter tego przedstawienia.

Wstecz