Udzi­ał odd­zi­ałów przed­szkol­nych w pro­jek­cie “Pol­s­ka folk­lorem malowana”

Celem pro­jek­tu jest zapoz­nanie dzieci z inny­mi region­a­mi Pol­s­ki, ich walo­ra­mi środowiska przy­rod­niczego oraz kul­tur­owego, a także z zabytka­mi i miejs­ca­mi, które są atrak­cyjne pod wzglę­dem turysty­cznym. Pro­jekt pole­ga na wymi­an­ie infor­ma­cji o regionach i miejs­cowoś­ci­ach między nauczy­ciela­mi z całego kra­ju, którzy również zgłosili chęć wzię­cia udzi­ału w programie. 
Nauczy­ciele odd­zi­ałów przed­szkol­nych stworzyli prezen­tację przed­staw­ia­jącą nasz region — Kaszu­by oraz naszą wieś — Luzi­no. Nasze przed­szko­la­ki świet­nie się baw­iły poz­na­jąc region i tworząc z pomocą nauczy­cieli ser­wet­ki, zakład­ki do książek oraz grę związaną z Kaszuba­mi. Dodatkowo stworzyliśmy dwie gry online utr­wala­jące wiedzę o naszym region­ie i miejs­cu, w którym mieszkamy. 

Link do prezentacji :

https://www.canva.com/design/DAEcspAV9IQ/QgfDMBiNNOlQU4nftEV4JA/view?utm_content=DAEcspAV9IQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Wstecz