Udział oddzia­łów przed­szkol­nych w pro­jek­cie “Pol­ska folk­lo­rem malowana”

Celem pro­jek­tu jest zapo­zna­nie dzie­ci z inny­mi regio­na­mi Pol­ski, ich walo­ra­mi śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go oraz kul­tu­ro­we­go, a tak­że z zabyt­ka­mi i miej­sca­mi, któ­re są atrak­cyj­ne pod wzglę­dem tury­stycz­nym. Pro­jekt pole­ga na wymia­nie infor­ma­cji o regio­nach i miej­sco­wo­ściach mię­dzy nauczy­cie­la­mi z całe­go kra­ju, któ­rzy rów­nież zgło­si­li chęć wzię­cia udzia­łu w programie. 
Nauczy­cie­le oddzia­łów przed­szkol­nych stwo­rzy­li pre­zen­ta­cję przed­sta­wia­ją­cą nasz region — Kaszu­by oraz naszą wieś — Luzi­no. Nasze przed­szko­la­ki świet­nie się bawi­ły pozna­jąc region i two­rząc z pomo­cą nauczy­cie­li ser­wet­ki, zakład­ki do ksią­żek oraz grę zwią­za­ną z Kaszu­ba­mi. Dodat­ko­wo stwo­rzy­li­śmy dwie gry onli­ne utrwa­la­ją­ce wie­dzę o naszym regio­nie i miej­scu, w któ­rym mieszkamy. 

Link do prezentacji :

https://www.canva.com/design/DAEcspAV9IQ/QgfDMBiNNOlQU4nftEV4JA/view?utm_content=DAEcspAV9IQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Wstecz