Uczymy dzieci programować

8Uczniowie klasy I b wraz z wychowaw­cą Alicją Klinkosz przys­tąpili do Ogólnopol­skiego Pro­gra­mu Eduka­cyjnego #Uczymy Dzieci Pro­gramować #. Jest on real­i­zowany w drugim półroczu roku szkol­nego 2017/2018. Orga­ni­za­torem pro­gra­mu jest mar­ka EduSense.
Celem pro­gra­mu jest wprowadze­nie ele­men­tów pro­gramowa­nia i robo­t­y­ki do zajęć dydak­ty­cznych, pod­niesie­nie kom­pe­tencji mięk­kich u dzieci takich jak: rozwi­janie algo­ryt­micznego myśle­nia, zadan­iowego pode­jś­cia do staw­ianych prob­lemów, kreaty­wnoś­ci, umiejęt­noś­ci pra­cy w zespołach, szuka­nia kom­pro­misów, opty­mal­nych rozwiązań, oswa­ja­nia dzieci z nowoczes­ny­mi tech­nolo­gia­mi.Treś­ci zadań są ściśle pow­iązane z pod­stawą pro­gramową. Treś­ci pro­gramisty­czne w zada­ni­ach włąc­zone są w zaję­cia dydak­ty­czne z zakre­su różnych edukacji np. matem­aty­cz­na, artysty­cz­na, polonisty­cz­na Hasło „pro­gramowanie” wciąż dla wielu z nas stanowi trud­ność. Korzyś­ci z nau­ki pro­gramowa­nia są ogromne. Nie chce­my, żeby dzieci tylko praw­idłowo tworzyły kod. Chce­my, żeby myślały, doświad­cza­ły, poszuki­wały, kreaty­wnie, odważnie patrzyły na świat.


Wstecz