Uczy­my dzie­ci programować

8Ucznio­wie kla­sy I b wraz z wycho­waw­cą Ali­cją Klin­kosz przy­stą­pi­li do Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Edu­ka­cyj­ne­go #Uczy­my Dzie­ci Pro­gra­mo­wać #. Jest on reali­zo­wa­ny w dru­gim pół­ro­czu roku szkol­ne­go 2017/2018. Orga­ni­za­to­rem pro­gra­mu jest mar­ka EduSense.
Celem pro­gra­mu jest wpro­wa­dze­nie ele­men­tów pro­gra­mo­wa­nia i robo­ty­ki do zajęć dydak­tycz­nych, pod­nie­sie­nie kom­pe­ten­cji mięk­kich u dzie­ci takich jak: roz­wi­ja­nie algo­ryt­micz­ne­go myśle­nia, zada­nio­we­go podej­ścia do sta­wia­nych pro­ble­mów, kre­atyw­no­ści, umie­jęt­no­ści pra­cy w zespo­łach, szu­ka­nia kom­pro­mi­sów, opty­mal­nych roz­wią­zań, oswa­ja­nia dzie­ci z nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi.Tre­ści zadań są ści­śle powią­za­ne z pod­sta­wą pro­gra­mo­wą. Tre­ści pro­gra­mi­stycz­ne w zada­niach włą­czo­ne są w zaję­cia dydak­tycz­ne z zakre­su róż­nych edu­ka­cji np. mate­ma­tycz­na, arty­stycz­na, polo­ni­stycz­na Hasło „pro­gra­mo­wa­nie” wciąż dla wie­lu z nas sta­no­wi trud­ność. Korzy­ści z nauki pro­gra­mo­wa­nia są ogrom­ne. Nie chce­my, żeby dzie­ci tyl­ko pra­wi­dło­wo two­rzy­ły kod. Chce­my, żeby myśla­ły, doświad­cza­ły, poszu­ki­wa­ły, kre­atyw­nie, odważ­nie patrzy­ły na świat.


Wstecz