Ucznio­wie z IVc lubią czy­tać lektury

1Co zro­bić, aby czy­ta­nie lek­tur było przy­jem­no­ścią? Odpo­wiedź na to pyta­nie zna­leź­li ucznio­wie kla­sy IVc wraz ze swo­im nauczy­cie­lem języ­ka pol­skie­go. Po prze­czy­ta­niu i omó­wie­niu lek­tu­ry „Miko­ła­jek” przy­stą­pi­li do reali­za­cji pro­jek­tu „Pudeł­ko z lek­tu­rą”. Na jed­nej z lek­cji zapo­zna­li się z instruk­cją i zada­nia­mi poprze­dza­ją­cy­mi wyko­na­nie pra­cy. Każ­dy dowie­dział się, co ma przy­nieść i co będzie robił. Waru­nek był jeden. Nicze­go nie kupujemy.
Korzy­sta­my tyl­ko z mate­ria­łów, któ­re znaj­dzie­my w domu. Ucznio­wie nie mogli docze­kać się dnia, kie­dy przy­stą­pią do reali­za­cji. Byli bar­dzo pod­eks­cy­to­wa­ni i wymie­nia­li się ze sobą swo­imi pomy­sła­mi. W koń­cu nade­szła dłu­go ocze­ki­wa­na chwi­la. 12 kwiet­nia na lek­cjach języ­ka pol­skie­go ucznio­wie przy­stą­pi­li do reali­za­cji swo­ich pudeł­ko­wych dzieł. Pra­co­wa­li z ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem. Wyka­za­li się przy tym ogrom­ną pomy­sło­wo­ścią. Po zakoń­cze­niu pra­cy ucznio­wie opo­wia­da­li o swo­ich pudeł­ko­wych cudach i z zacie­ka­wie­niem oglą­da­li inne pro­jek­ty. Na koniec nauczy­ciel oce­nił wszyst­kie pra­cy. Wszy­scy ucznio­wie otrzy­ma­li oce­nę marzeń, czy­li szóst­kę. Ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć, któ­re poka­zu­ją wkład pra­cy i pomy­sło­wość naszych uczniów.


Wstecz