Ucznio­wie z IIc skła­da­ją swo­im mamom życzenia

Z oka­zji wyjąt­ko­we­go święta–Dnia Mat­ki, ucznio­wie kla­sy 2c przy­go­to­wa­li krót­ki film. Mamy nadzie­ję, że tym spo­so­bem wywo­ła­my uśmiech na Ich twa­rzach. Mimo począt­ko­we­go stre­su każ­de dziec­ko chcia­ło prze­ka­zać Mamie kil­ka pro­stych słów, o któ­rych cza­sa­mi zapo­mi­na­my. Dro­gie Mamy! Dużo szczę­ścia każ­de­go dnia, nie tyl­ko w dniu Wasze­go święta.