Ucznio­wie kla­sy VI E zachę­ca­ją do aktyw­no­ści fizycznej!

6Ucznio­wie kla­sy VI E wzię­li udział w kon­kur­sie na Face­bo­oku pt. „WYGRAJ WF ONLINE Z MONIKĄ PYREK”. Koor­dy­na­to­rem była pani Justy­na Ware­nik-wycho­waw­ca kla­sy VIe oraz nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go. Ucznio­wie na krót­kim fil­mie zapre­zen­to­wa­li  pro­ste ćwi­cze­nia, któ­re może­my wyko­nać w domu, zacho­wu­jąc bezpieczeństwo.
Prze­rwy w zaję­ciach spę­dzaj­my  na ćwi­cze­niach kształ­tu­ją­cych i roz­cią­ga­ją­cych! Sprzy­ja­ją one nasze­mu zdro­wiu, wystar­czy tyl­ko 10 minut, gdy na moment odcho­dzi­my od kom­pu­te­ra. Zachę­ca­my do obej­rze­nia fil­mi­ku na stro­nie Face­bo­oka, link: https://www.facebook.com/events/3196734127115287/?active_tab=discussion Spo­łecz­ność naszej szko­ły jest dum­na z udzia­łu tej kla­sy w kon­kur­sie, gra­tu­lu­je­my  kre­atyw­ność-jeste­śmy peł­ni podzi­wu  dla pomy­sło­wych ćwi­czeń wszyst­kich uczniów oraz wobec umie­jęt­no­ści  głów­ne­go mon­ta­ży­sty fil­mi­ku-Alek­san­dra Wicz­kow­skie­go. Trzy­ma­my kciu­ki za wygra­ną kla­sy VIe! Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne 30 listo­pa­da 2020 roku.


Wstecz