Uczniowie klasy VI E zachę­ca­ją do akty­wnoś­ci fizycznej!

6Uczniowie klasy VI E wzięli udzi­ał w konkur­sie na Face­booku pt. „WYGRAJ WF ONLINE Z MONIKĄ PYREK”. Koor­dy­na­torem była pani Justy­na Warenik-wychowaw­ca klasy VIe oraz nauczy­ciel wychowa­nia fizy­cznego. Uczniowie na krótkim filmie zaprezen­towali  proste ćwiczenia, które może­my wykon­ać w domu, zachowu­jąc bezpieczeństwo.
Prz­er­wy w zaję­ci­ach spędza­jmy  na ćwiczeni­ach ksz­tał­tu­ją­cych i roz­cią­ga­ją­cych! Sprzy­ja­ją one nasze­mu zdrow­iu, wystar­czy tylko 10 min­ut, gdy na moment odchodz­imy od kom­put­era. Zachę­camy do obe­jrzenia filmiku na stron­ie Face­booka, link: https://www.facebook.com/events/3196734127115287/?active_tab=discussion Społeczność naszej szkoły jest dum­na z udzi­ału tej klasy w konkur­sie, grat­u­lu­je­my  kreaty­wność-jesteśmy pełni podzi­wu  dla pomysłowych ćwiczeń wszys­t­kich uczniów oraz wobec umiejęt­noś­ci  głównego mon­tażysty filmiku-Alek­san­dra Wiczkowskiego. Trzy­mamy kciu­ki za wygraną klasy VIe! Wyni­ki konkur­su zostaną opub­likowane 30 listopa­da 2020 roku.


Wstecz