Ucznio­wie kla­sy I d przy­go­to­wa­li pysz­ne i zdro­we kanapki.

1Dzie­ci przy­nio­sły w tym dniu wszyst­kie potrzeb­ne skład­ni­ki. Po przy­po­mnie­niu zasad bez­pie­czeń­stwa, ucznio­wie umy­li ręce i przy­go­to­wa­li swo­je sta­no­wi­ska pra­cy. Dzie­ci samo­dziel­nie sma­ro­wa­ły pie­czy­wo masłem, a następ­nie ukła­da­ły na krom­kach wybra­ne przez sie­bie produkty. 
W trak­cie zajęć ucznio­wie roz­wi­ja­li swo­ją wyobraź­nię, kre­atyw­ność, dba­łość o higie­nę pod­czas spo­ży­wa­nia posił­ków, a przede wszyst­kim kształ­ci­ły w sobie odpo­wied­nie nawy­ki żywie­nio­we. Tego dnia w kla­sie I d było zdro­wo i kolorowo.

no ima­ges were found


Wstecz