Tygry­ski pozna­ły kodeks przedszkolaka

Pierw­sze­go dnia w przed­szko­lu TYGRYSKI pozna­ły kodeks przed­szko­la­ka i na znak akcep­ta­cji zawar­tych w nim zasad odbi­ły swo­je rącz­ki na wspól­nie stwo­rzo­nym plakacie.Wstecz