Tydzień biblio­tek

2Dnia 8 maja 2018 roku gru­pa pierw­szo­kla­si­stów i dru­go­kla­si­stów wraz z wycho­waw­ca­mi uda­ła się do Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej im. Leona Rop­pla w Luzi­nie. W ramach tygo­dnia biblio­tek  zosta­li­śmy zapro­sze­ni na spo­tka­nie autor­skie z Panią Moni­ką Sawic­ką – Kac­przyk – pisar­ką ksią­żek dla dzie­ci i doro­słych. Gdy dzie­ci wygod­nie usia­dły na krze­seł­kach, pani Moni­ka zaczę­ła swo­ją opo­wieść doty­czą­cą jej zawo­du, pasji, zain­te­re­so­wań. Dzie­ci zada­wa­ły wie­le pytań doty­czą­cych pro­fe­sji pani Moni­ki i dowie­dzia­ły się wie­lu cie­ka­wo­stek oraz przy­dat­nych infor­ma­cji. Pod­czas spo­tka­nia pisar­ka zapo­zna­ła uczniów ze wzru­sza­ją­cą histo­rią szcze­niacz­ka Kaj­tu­sia, któ­ry został porzu­co­ny w sro­gą zimę przez swo­ich wła­ści­cie­li. Histo­ria psia­ka poka­zu­je nam, że zwie­rząt­ko jest obo­wiąz­kiem i trze­ba się o nie trosz­czyć i darzyć miło­ścią. Nie­ste­ty Kaj­tuś musiał nie­raz sta­wić czo­ła prze­ciw­no­ściom losu i szu­kać szczę­ścia dalej. Losy nasze­go boha­te­ra zakoń­czy­ły się szczę­śli­wie, a dal­sze dzie­je znaj­dzie­my w książ­ce „Zako­cha­ny Kaj­tek” oraz „ Kaj­tuś rusza w świat”. Cała seria ksią­że­czek bawi czy­tel­ni­ka, ale tak­że ma walo­ry edu­ka­cyj­ne: opo­wia­da o tym jak dbać o psa, co moż­na dawać mu do jedze­nia, jakie akce­so­ria są potrzeb­ne na co dzień. W każ­dej książ­ce na koń­cu znaj­dzie­my pyta­nia do tek­stu, miej­sce na wła­sne notat­ki czy rysun­ki. Dzie­ci były zafa­scy­no­wa­ne histo­rią Kaj­tu­sia i cią­gle zada­wa­ły pyta­nia doty­czą­ce dal­szych losów boha­te­ra. Pod koniec spo­tka­nia zro­bi­li­śmy sobie pamiąt­ko­we zdję­cie, a dzie­ci mogły zaku­pić ksią­żecz­kę z auto­gra­fem od autorki.


Wstecz