Tydzień bib­liotek

2Dnia 8 maja 2018 roku gru­pa pier­ws­zok­la­sistów i dru­gok­la­sistów wraz z wychowaw­ca­mi udała się do Gmin­nej Bib­liote­ki Pub­licznej im. Leona Rop­pla w Luzinie. W ramach tygod­nia bib­liotek  zostal­iśmy zaproszeni na spotkanie autorskie z Panią Moniką Saw­icką – Kacprzyk – pis­arką książek dla dzieci i dorosłych. Gdy dzieci wygod­nie usi­adły na krze­sełkach, pani Moni­ka zaczęła swo­ją opowieść doty­czącą jej zawodu, pasji, zain­tere­sowań. Dzieci zadawały wiele pytań doty­czą­cych pro­fesji pani Moni­ki i dowiedzi­ały się wielu cieka­wostek oraz przy­dat­nych infor­ma­cji. Pod­czas spotka­nia pis­ar­ka zapoz­nała uczniów ze wzrusza­jącą his­torią szczeni­acz­ka Kaj­tu­sia, który został porzu­cony w srogą zimę przez swoich właś­ci­cieli. His­to­ria psi­a­ka pokazu­je nam, że zwierzątko jest obow­iązkiem i trze­ba się o nie troszczyć i darzyć miłoś­cią. Nieste­ty Kaj­tuś musi­ał nier­az staw­ić czoła prze­ci­wnoś­ciom losu i szukać szczęś­cia dalej. Losy naszego bohat­era zakończyły się szczęśli­wie, a dal­sze dzieje zna­jdziemy w książce „Zakochany Kajtek” oraz „ Kaj­tuś rusza w świat”. Cała seria książeczek bawi czytel­ni­ka, ale także ma walo­ry eduka­cyjne: opowia­da o tym jak dbać o psa, co moż­na dawać mu do jedzenia, jakie akce­so­ria są potrzeb­ne na co dzień. W każdej książce na końcu zna­jdziemy pyta­nia do tek­stu, miejsce na własne notat­ki czy rysun­ki. Dzieci były zafas­cynowane his­torią Kaj­tu­sia i cią­gle zadawały pyta­nia doty­czące dal­szych losów bohat­era. Pod koniec spotka­nia zro­bil­iśmy sobie pamiątkowe zdję­cie, a dzieci mogły zakupić książeczkę z auto­grafem od autorki.


Wstecz