Trud­ne wier­szy­ki łamią­ce języki

1W dniach od 25.02.–28.02.2020r. w Powia­to­wej Biblio­te­ce  w Wej­he­ro­wie odbył się IV Powia­to­wy Kon­kurs Recy­ta­tor­ski „Trud­ne wier­szy­ki łamią­ce języki”.
Prze­gląd  został zor­ga­ni­zo­wa­ny w ramach obcho­dów Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Języ­ka Ojczy­ste­go. Do udzia­łu w kon­kur­sie zgło­si­ło się aż 204  uczest­ni­ków z 44 szkół i przed­szko­li. Wybra­ni ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w prze­glą­dzie po raz dru­gi. Pomi­mo trud­nych języ­ko­wo wier­szy wszy­scy pora­dzi­li sobie celu­ją­co. Wiel­ki suk­ces odnio­sło tro­je z nich:

 

Alek­san­der Kle­in-III miej­sce w kate­go­rii 3/4 latki, 

Kin­ga Troc­ka-II miej­sce w kate­go­rii 5 latki, 

Alek­san­dra Sze­ląg-wyróż­nie­nie w kate­go­rii 5 latki 

Uczest­ni­cy zasko­czy­li  nie tyl­ko pięk­ną dyk­cją i inter­pre­ta­cją ale też stro­jem i rekwi­zy­ta­mi. Do kon­kur­su dzie­ci przy­go­to­wa­li szkol­ni logo­pe­dzi p. Wero­ni­ka Engel­brecht, p. Karo­li­na Mach oraz wycho­waw­cy klas:p. Maria Pobłoc­ka,  p. Beata Gresz­ta, p. Joan­na Brze­ska, p. Nata­lia Szy­me­row­ska, p. Aga­ta Miku­ła, p. Beti­na Kał­duń­ska. Ogrom­ne wspar­cie małym recy­ta­to­rom  oka­zy­wa­li rodzi­ce, któ­rzy towa­rzy­szy­li im pod­czas prze­glą­du. W ocze­ki­wa­niu na wer­dykt dzie­ci zacza­ro­wał „cza­ro­dziej”, ilu­zjo­ni­sta-Rafał Resz­ke. Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom wspa­nia­łych umie­jęt­no­ści. Pamię­taj­cie, że każ­dy wystę­pu­ją­cy jest zwycięzcą!


Wstecz