Trudne wier­szy­ki łamiące języki

1W dni­ach od 25.02.–28.02.2020r. w Powia­towej Bib­liotece  w Wejherowie odbył się IV Powia­towy Konkurs Recy­ta­tors­ki „Trudne wier­szy­ki łamiące języki”.
Przegląd  został zor­ga­ni­zowany w ramach obchodów Między­nar­o­dowego Dnia Języ­ka Ojczys­tego. Do udzi­ału w konkur­sie zgłosiło się aż 204  uczest­ników z 44 szkół i przed­szkoli. Wybrani uczniowie naszej szkoły uczest­niczyli w przeglądzie po raz dru­gi. Pomi­mo trud­nych językowo wier­szy wszyscy poradzili sobie celu­ją­co. Wiel­ki sukces odniosło tro­je z nich:

 

Alek­sander Klein-III miejsce w kat­e­gorii 3/4 latki, 

Kinga Troc­ka-II miejsce w kat­e­gorii 5 latki, 

Alek­san­dra Szeląg-wyróżnie­nie w kat­e­gorii 5 latki 

Uczest­ni­cy zaskoczyli  nie tylko piękną dykcją i inter­pre­tacją ale też stro­jem i rek­wiz­y­ta­mi. Do konkur­su dzieci przy­go­towali szkol­ni logope­dzi p. Weroni­ka Engel­brecht, p. Karoli­na Mach oraz wychowaw­cy klas:p. Maria Pobłoc­ka,  p. Bea­ta Gresz­ta, p. Joan­na Brzes­ka, p. Natalia Szymerows­ka, p. Aga­ta Mikuła, p. Beti­na Kał­duńs­ka. Ogromne wspar­cie małym recy­ta­torom  okazy­wali rodz­ice, którzy towarzyszyli im pod­czas przeglą­du. W oczeki­wa­niu na werdykt dzieci zaczarował „czar­o­dziej”, iluzjon­ista-Rafał Reszke. Grat­u­lu­je­my wszys­tkim uczest­nikom wspani­ałych umiejęt­noś­ci. Pamię­ta­j­cie, że każdy wys­tępu­ją­cy jest zwycięzcą!


Wstecz