Troll  w biblio­te­ce-gra biblioteczna

SONY DSCUcznio­wie kla­sy I b roz­po­czę­li  dnia 16.04.2018 r.  grę czy­tel­ni­czą pt. „Troll w bibliotece”na pod­sta­wie książ­ki pt. ”Zbaw­cy ksią­żek” autor­stwa Agniesz­ki Stelmaszyk.Przez kolej­ne dni tygo­dnia ucznio­wie pierw­szych kla­sy poszu­ki­wa­li „Tro­li­sko, co nisz­czy wszystko”.
W odna­le­zie­niu złe­go trol­la poma­ga­ła wróż­ka Lek­tur­nia i trol­lek Weso­łek. Ucznio­wie musie­li wyko­nać sze­reg zadań, aby odna­leźć 6 kopert ze wska­zów­ka­mi, gdzie może ukry­wać się Trol­li­sko. Koper­ty ukry­te były w róż­nych miej­scach w biblio­te­ce.  Na zakoń­cze­nie  poszu­ki­wa­cze doma­lo­wy­wa­li na por­tre­cie Trol­la ser­dusz­ka lub „kro­py”  okre­śla­jąc czy podo­ba­ły im się prze­pro­wa­dzo­ne zaję­cia. Ser­dusz­ko­wy Trol­lek roz­ba­wia teraz wszyst­kich odwie­dza­ją­cych szkol­ną bibliotekę .

Wstecz