Tra­dy­cje świą­tecz­ne w gru­pie OP 6B

IMG_4994Gru­dnio­we dni to czas przy­go­to­wań do świąt. W gru­pie OP 6B dzie­ci  pozna­li wie­le tra­dy­cji i zwy­cza­jów zwią­za­nych z Bożym Narodzeniem. 
Okres przy­go­to­wań świą­tecz­nych to czas wyko­ny­wa­nia deko­ra­cji, robie­nia świą­tecz­nych prac pla­stycz­nych , ozdób, a tak­że stro­je­nie cho­in­ki i sali. To nie­zwy­kły okres w naszej gru­pie. To czas, któ­ry napa­wa każ­de­go magicz­ną atmos­fe­rą. Pięk­nie przy­stro­jo­ne sale, wiszą­ce ozdo­by, ciche melo­die zna­nych kolęd to znak, że świę­ta tuż, tuż…


Wstecz